ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια επιβατικού οχήματος για τις υπηρεσιακές ανάγκες του Π.Τ.Α. Κ.Μ.

Τρίτη, 08 Νοεμβρίου 2016

 

Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια επιβατικού οχήματος για τις υπηρεσιακές ανάγκες του ΠΤΑΚΜ.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ ΚΜ) έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»,
 2. Το N. 2218/94 «Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
 3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ . 133/2010),
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση & άλλες διατάξεις»,
 5. Το του Ν. Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
 6. Το Ν. 3886/2010 «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ»,
 7. Το Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων»,
 8. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
 9. Το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α’/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α’/10-11-2005) «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 ‘Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων’»,
 10. Την υπ’ αριθ. 2141/98 απόφαση του Υπουργού ΕΣΔΔΑ «Κανονισμός οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των ΠΤΑ» (ΦΕΚ 78/Β/4-2-98),
 11. Την υπ’ αριθ. 4683/98 απόφαση του Υπουργού ΕΣΔΔΑ «Κανονισμός προσωπικού των ΠΤΑ» (ΦΕΚ 140/Β/18-2-98),
 12. τον Ν. 4281/2014, Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ Α' 160/08-08-2014

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά, για την προμήθεια οχήματος για τις υπηρεσιακές ανάγκες του ΠΤΑΚΜ.

Προϋπολογισμός: 18.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (14.516,13 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ).

Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΤΑ ΚΜ (www.rdfcm.gr), στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr/ptakm) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 07/11/2016

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 4, 1ος όροφος, Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α, 54655 Θεσσαλονίκη, στις 29/11/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

Η      κατάθεση προσφορών θα γίνεται καθημερινά από τις 08:30 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ., μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού, ήτοι στις 28 Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 9, 1ος όροφος.

Η      Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

H αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ:

 1. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
 2. Συνεταιρισμοί
 3. Ενώσεις νομικών ή φυσικών προσώπων
 4. Κοινοπραξίες νομικών ή φυσικών προσώπων

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) ημερολογιακοί μήνες, προσμετρούμενοι από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, της δε εγγυητικής συμμετοχής ένας (1) μήνας από τη λήξη ισχύος των προσφορών.

Προσφορά ή εγγύηση που ορίζει χρόνο μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους του συνημμένου Τεύχους Διακήρυξης.

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του Έργου, για το οποίο γίνεται η προσφορά, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή ποσό διακοσίων ενενήντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (',32 €).

Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της Προσφοράς.

Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε τρείς μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Διευκρινίσεις επί των όρων της διακήρυξης παρέχονται από τον από τον κ. Μιχαηλίδη Κωνσταντίνο στο τηλ 2310 403004

Διακήρυξη.....