ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

Διόρθωση στο αντικείμενο του έργου του Τεχνικού Συμβούλου της Προκήρυξης με αριθμό πρωτοκόλλου 2273/12-12-2016, «Τεχνική Υποστήριξη για το έργο HIGHER».

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

Διόρθωση στο αντικείμενο του έργου του Τεχνικού Συμβούλου της προκήρυξης με αριθμό πρωτοκόλλου 2273/12-12-2016, «Τεχνική Υποστήριξη για το έργο HIGHER»

Η δράση στο διάστημα Οκτώβριος 2016 – Μάρτιος 2017 (σελίδα 6 της προκήρυξης)

Δράση 2.1 του έργου:

Προετοιμασία και συμμετοχή στο steering committee μεταξύ των εταίρων και στο peer review meeting μεταξύ των εταίρων και των εμπειρογνωμόνων καινοτομίας (innovation experts) τους. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Στοκχόλμη της Σουηδίας από τη Nordregio και θα έχει ως στόχο τη διασταυρούμενη ανάλυση (cross analysis) των εργαλείων πολιτικής (policy instruments) του προγράμματος και των επιλεγμένων καλών πρακτικών. Αυτή η εργασία είναι το παρακολούθημα της ερευνητικής εργασίας που πραγματοποιήθηκε κατά την πρώτη περίοδο. Η επιλογή των καλών πρακτικών θα βασισθεί στην ανατροφοδότηση(feedback) της πρώτης περιόδου (προτεινόμενα εργαλεία πολιτικής). Θα παραδοθεί απολογιστική έκθεση εντός 20 ημερών από την πραγματοποίηση.

Διαγράφεται από το αντικείμενο του έργου του τεχνικού συμβούλου καθώς έχει ήδη πραγματοποιηθεί

Προστίθεται στο αντικείμενο του έργου του Τεχνικού Συμβούλου στο διάστημα Οκτώβριος 2017 – Μάρτιος 2018 η κάτωθι δράση

(Δράση 4.1 του έργου): Προετοιμασία και συμμετοχή στο δεύτερο από τα 2 εργαστήρια (τρείς ημέρες το κάθε ένα), μαζί με τις επισκέψεις μελέτης (εργαστήρια το πρωί και επισκέψεις μελέτης το απόγευμα της πρώτης και της δεύτερης ημέρας). Το εργαστήριο αυτό θα απευθύνεται μόνο στους εταίρους του έργου, σε φορείς χάραξης πολιτικής και διαχειριστικές αρχές για να διευκολύνει την ανταλλαγή των καλών πρακτικών. Η εργασία που θα γίνει θα βασίζεται στη μεθοδολογία της μάθησης δια μέσου της δράσης και προβλέπει πρακτικές ασκήσεις. Το εργαστήριο θα διερευνήσει επίσης τη συμμετοχή των εταίρων του έργου, των φορέων χάραξης πολιτικής και των διαχειριστικών αρχών που προέρχονται από άλλα χρηματοδοτούμενα έργα Interreg Europe στα τα ίδια θέματα, ώστε να δημιουργηθούν συνέργειες, κοινή συνεργασία και την ενίσχυση του έργου των κοινοτήτων γνώσης του Higher καθώς και το επίπεδο του παραγόμενου έργου. Τα τρία εργαστήρια / επισκέψεις μελέτης θα διοργανωθούν από την Περιφέρεια Marche (καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις), από την Π.Κ.Μ. (εφαρμογή της καινοτομίας σε τομείς RIS3) και από τη Nordregio (κινητικότητα μεταξύ των διαφόρων τομέων για την αντιμετώπιση δια τομεακών προκλήσεων για την παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών) με τη συνεργασία όλων των εταίρων του έργου όσον αφορά το περιεχόμενο.