ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

Παροχή διευκρινήσεων στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. τ.τ. 2728/12-12-2016 Διακήρυξης για το έργο "CHRISTA".

Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2016

Παροχή διευκρινήσεων στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. τ.τ. 2728/12-12-2016 Διακήρυξης για το έργο "CHRISTA".

ΣΧΕΤΙΚΟ: το από 16/12/2016 έγγραφο της "WIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε." που έλαβε αριθμό πρωτ. 2848/21-12-2016.

Παροχή διευκρινήσεων...

Αίτημα παροχής διευκρινήσεων...