ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Διαπεριφερειακής Διοίκησης-Διαχείρισης, Συντονισμού και Τεχνικής Υποστήριξης στο Π.T.A. K.M. στην υλοποίηση του έργου με ακρωνύμιο “Cult-RinG”».

Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017

Έχοντας υπόψη την υπ'αριθμ. 704/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Κ.Μ. καθώς και την με αριθμό πρωτ. 1704/20-92017 απόφαση του Προέδρου του Π.Τ.Α. Κ.Μ., το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 16η Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Διαπεριφερειακής Διοίκησης-Διαχείρισης, Συντονισμού και Τεχνικής Υποστήριξης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην υλοποίηση του έργου «Cultural Routes as Investments for Growth and Jobs» («Πολιτιστικές Διαδρομές ως Επενδύσεις για Ανάπτυξη και Απασχόληση») και ακρωνύμιο “Cult-RinG”» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δεκαοκτώ χιλιάδων εκατόν σαράντα πέντε ευρώ και δεκαέξι λεπτών (118.145,16 €) πλέον του νόμιμου Φ.Π.Α., ύψους 24%. δηλαδή είκοσι οκτώ χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (28.354,84 €), συνολικά εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (146.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει το έργο Cult-RinG ”.

 Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΤΑ ΚΜ (www.rdfcm.gr), στην ιστοσελίδα http://sites.diavgeia.gov.gr/ptakm και στο κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρών Δημοσίων Συμβάσεων ΚΗΜΔΗΣ την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου. Ο χρόνος προετοιμασίας των υποψηφίων για την υποβολή των προσφορών τους θα είναι 24 ημερολογιακές ημέρες (από 23 Σεπτεμβρίου έως και 16 Οκτωβρίου 2017).

 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 4, 1ος όροφος, Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α, 54655, Θεσσαλονίκη, στις 20 Οκτωβρίου 2017 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr

του ΕΣΗΔΗΣ

25-09-2017 25-09-2017 16-10-2017 και ώρα 15:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. Π1/2390/16-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΥΦ-6Φ1) Απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σχετικά με τις «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ 2677 Β΄/ 21.10.2013). Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 16 “Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών” της προκήρυξης .

 Οι προσφορές, θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, δηλαδή μέχρι και τις 16-10-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της υπ' αριθμ. Π1/2390/16-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΥΦ-6Φ1) Απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σχετικά με τις «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ 2677 Β΄/ 21.10.2013), και στο Π.Δ. 118/2007.

 Προσφορές που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 20-10-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 μ.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών, στην αίθουσα 4 του Π.Τ.Α.Κ.Μ., Θεμιστοκλέους Σοφούλη 62Α.

 Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης αποτελεί το Τεύχος προκήρυξης του Διαγωνισμού, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού.

Επισυνάπτονται η απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Κ.Μ., το Τεύχος Διακήρυξης (όπου αναφέρονται αναλυτικά οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού) καθώς και Περίληψη του Διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 403074 κα. Χρυσάνθη Κισκίνη ή στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Απόφαση Προέδρου Δ.Σ. του Π.ΤΑ. Κ.Μ.

Τεύχος Διακήρυξης...

Περίληψη...