ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών Τεχν.Συμβ.Υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου “Greece & the former Yugoslav Republic of Macedonia Border Infrastructure Development” προϋπ. 26.854,84€ πλέον ΦΠΑ

Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019

LOGO pta

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου “Greece and the former Yugoslav Republic of Macedonia Border Infrastructure Development” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009» στο πλαίσιο του  έργου “Greece and the former Yugoslav Republic of Macedonia Border Infrastructure Development” με ακρωνύμιο “WeCrossBorders” του Προγράμματος «INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009» προϋπολογισμού 26.854,84€ πλέον ΦΠΑ 24% και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 17/2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΤΑ για διενέργεια διαγωνισμού, καθώς και την υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ.880/2019 Απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει:

Συνοπτικό Διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 8η Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου “Greece and the former Yugoslav Republic of Macedonia Border Infrastructure Development” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009» στο πλαίσιο του  έργου “Greece and the former Yugoslav Republic of Macedonia Border Infrastructure Development” με ακρωνύμιο “WeCrossBorders” του Προγράμματος “INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (26.854,84€) πλέον του νόμιμου Φ.Π.Α., ύψους 24%, δηλαδή έξι χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και δέκα έξι λεπτών (6.445,16€), συνολικά τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσια ευρώ (33.300,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Βασιλίσσης Όλγας 198 – 54655 Θεσσαλονίκη, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, 8η Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Βασιλίσσης Όλγας 198 στις 09/04/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης αποτελεί το Τεύχος προκήρυξης του Διαγωνισμού, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού.

Πληροφορίες: κ. Ι. Σπάνδος, Τηλ: 2310 403003, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
& κα Ε. Πλατσιούρη τηλ: 2310 403004,
 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Απόφαση Διενέργειας Διαγωνισμού 

Τεύχος Διαγωνισμού