ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια χαρτιού, γραφικής ύλης, αρχειοθέτησης, αναλωσίμων και ηλεκτρολογικού υλικού» προϋπολογισμού 3.500,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο την χαμηλότερη συνολικά προσφορά.

Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

 

Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 644/2016 (104η   συνεδρίαση της 31.5.2016) απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού, διαφόρων ειδών γραφικής ύλης, αρχειοθέτησης, αναλωσίμων και ηλεκτρολογικού υλικού» και την με αριθμό  οικ1399/19-07-2016 απόφαση του Αντιπροέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό   με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016 και ώρα 14:00, για την επιλογή αναδόχου, ως προς το έργο «προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού, διαφόρων ειδών γραφικής ύλης, αρχειοθέτησης, αναλωσίμων και ηλεκτρολογικού υλικού»   για τις ανάγκες του ΠΤΑ ΚΜ και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη συνολικά προσφορά

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προκηρυσσόμενου έργου ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (3.500,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή ποσού δύο χιλιάδες οχτακόσια είκοσι δύο ευρώ και πενήντα οχτώ λεπτά (2.822,58 €) - πλέον ΦΠΑ που είναι σήμερα 24% δηλαδή εξακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (677,42 €) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΠΤΑ ΚΜ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 4, 1ος όροφος, Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α, 54655 Θεσσαλονίκη, στις Δευτέρα 1/08/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται καθημερινά από τις 08:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ., μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, ήτοι την Παρασκευή 29/07/2016, στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 9, 1ος όροφος. Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.              

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους εγγράφως σε σφραγισμένο φάκελο χρησιμοποιώντας τον πίνακα του παραρτήματος Ι.

Η οικονομική προσφορά του Προσφέροντος θα περιλαμβάνει το συνολικό ποσό σε ευρώ (χωρίς και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο Ανάδοχος το έργο. Το ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής.

Επισημαίνεται ότι:

  • Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου.
  • Οι προσφορές δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για 12 ημέρες από την ημέρα της προσφοράς.
  • Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος η ανάθεση γίνεται κατά σειρά επιλογής.
  • Η συνολική αμοιβή με βάση την προσφορά του Ανάδοχου που θα περιληφθεί στην Σύμβαση του, δεν αναθεωρείται.
  • Οικονομική προσφορά μεγαλύτερη της προϋπολογιζόμενης δαπάνης δεν γίνεται δεκτή και επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς και τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου.

Διευκρινήσεις επί του διαγωνισμού δίνονται από τον κ. Μιχαηλίδη Κωνσταντίνο στο τηλ 2310 403004 η στο emailk.michailidis@rdfcm.gr

Τεύχος προκήρυξης

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς

Last modified on Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2016 12:26