ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

Παράταση προθεσμίας παραλαβής των προφορών για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων» στο πλαίσιο του έργου FLOOD PROTECTION

Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019

Παράταση προθεσμίας παραλαβής των προφορών για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων» στο πλαίσιο του έργου FLOOD PROTECTION που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A « GREECE - BULGARIA 2014-2020»,προϋπολογισμού 220.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ δηλαδή 177.419,35 € πλέον ΦΠΑ που σήμερα είναι 24% 42.580,65 € και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου FLOOD PROTECTION του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «GREECE – BULGARIA 2014-2020 (ΚΑΕ 2017ΕΠ20860019). Σε διόρθωση αυτής ισχεύει:

Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών : 25 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 15 :00 μ.μ.

Γστην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, www.eprocurement.gov.gr
Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 79659,1

 

Απόφαση Παράτασης Προθεσμίας

 

 

 

Last modified on Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019 11:42