ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για τη σύναψη μίσθωσης έργου για την γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης των έργων CESME, CHRISTA και HIGHER (αριθμός πρόσκλησης ττ2243/27-10-2016). Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των πινάκων κατάταξης λήγει την προσεχή Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017 Πατήστε στο σχετικό link για τον αντίστοιχο πίνακα κατάταξης Πίνακας CESME ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ... Πίνακας CESME ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ... Πίνακας HIGHΕR ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ... Πίνακας CHRISTA ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ...
Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 666 ( 107η συνεδρίαση της 4-11-2016) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΤΑ καθώς και την με αριθμό  οικ2728/12-12-2016 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την Ανάπτυξη Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στο πλαίσιο του έργου “CESME”- Circular Economy for SME’s» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG EUROPE» προϋπολογισμού 32.450,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα…
Παροχή διευκρινήσεων στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. τ.τ. 2728/12-12-2016 Διακήρυξης για το έργο "CHRISTA". ΣΧΕΤΙΚΟ: το από 16/12/2016 έγγραφο της "WIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε." που έλαβε αριθμό πρωτ. 2848/21-12-2016. Παροχή διευκρινήσεων... Αίτημα παροχής διευκρινήσεων...
Παροχή διευκρινήσεων στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. τ.τ. 2273/12-12-2016 Διακήρυξης για το έργο "HIGHER". ΣΧΕΤΙΚΟ: το από 15/12/2016 έγγραφο της "WIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε." που έλαβε αριθμό πρωτ. 2803/16-12-16. Παροχή Διευκρινήσεων... Αίτημα παροχής διευκρινήσεων από τη "WIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε."...
Διόρθωση στο αντικείμενο του έργου του Τεχνικού Συμβούλου της προκήρυξης με αριθμό πρωτοκόλλου 2273/12-12-2016, «Τεχνική Υποστήριξη για το έργο HIGHER» Η δράση στο διάστημα Οκτώβριος 2016 – Μάρτιος 2017 (σελίδα 6 της προκήρυξης) Δράση 2.1 του έργου: Προετοιμασία και συμμετοχή στο steering committee μεταξύ των εταίρων και στο peer review meeting μεταξύ των εταίρων και των εμπειρογνωμόνων καινοτομίας (innovation experts) τους. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Στοκχόλμη της Σουηδίας από τη Nordregio και θα έχει ως στόχο τη διασταυρούμενη ανάλυση (cross analysis) των εργαλείων πολιτικής (policy instruments) του προγράμματος και των επιλεγμένων καλών πρακτικών. Αυτή η εργασία είναι το παρακολούθημα…
Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 667 ( 107η συνεδρίαση της 4-11-2016) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΤΑ καθώς και την με αριθμό  οικ2728/12-12-2016 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Ανάπτυξη Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση του Βιώσιμου, Καινοτόμου, και Υπεύθυνου Πολιτιστικού Τουρισμού και Τουρισμού Κληρονομίας στο πλαίσιο του έργου CHRISTA – “Culture and Heritage for Responsible, Innovative, Sustainable, Tourism actions ” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Interreg Europe» προϋπολογισμού…
Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 668 ( 107η συνεδρίαση της 4-11-2016) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΤΑ καθώς και την με αριθμό  οικ2723/12-12-2016 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την Ανάπτυξη Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την βελτίωση των εργαλείων πολιτικής για καινοτόμες ΜΜΕ και την διαχείριση στο πλαίσιο του έργου “HIGHER”- «Better Policy Instruments for High Innovation Projects in the European Regions» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας…
  Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 2243/27-10-2016 απόφασης του προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ σχετικά με την «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης των έργων CESME, CHRISTA και HIGHER» ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για την σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης των έργων CESME, CHRISTA και HIGHERμέχρι την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 15:00.
  Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια επιβατικού οχήματος για τις υπηρεσιακές ανάγκες του ΠΤΑΚΜ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ ΚΜ) έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης», Το N. 2218/94 «Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, Τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ . 133/2010), Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση & άλλες διατάξεις», Το του Ν. Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 655/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη από το ΠΤΑ ΚΜ έξι (6) συμβασιούχων μίσθωσης έργου για τις ανάγκες των έργωνCESME, CHRISTA και HIGHERτου προγράμματος «INTERREG EUROPE» ανακοινώνουμε την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη 6 συμβάσεων μίσθωσης έργου για την γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη των έργων CESME, CHRISTA και HIGHERτα οποίασυγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας «INTERREG EUROPE» Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 15:00. Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης ανακοίνωσης αποτελεί το…