ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 644/2016 (104η   συνεδρίαση της 31.5.2016) απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού, διαφόρων ειδών γραφικής ύλης, αρχειοθέτησης, αναλωσίμων και ηλεκτρολογικού υλικού» και την με αριθμό  οικ1399/19-07-2016 απόφαση του Αντιπροέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό   με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016 και ώρα 14:00, για την επιλογή αναδόχου, ως προς το έργο «προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού, διαφόρων ειδών γραφικής ύλης, αρχειοθέτησης, αναλωσίμων και ηλεκτρολογικού υλικού»   για τις ανάγκες του ΠΤΑ ΚΜ…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 645/2016 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (104η  συνεδρίαση/31-05-2016), καθώς και την με αριθμό  οικ1390/19-07-2016 απόφαση του Αντιπροέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για το έργο Επιχειρησιακό Σχέδιο Αξιοποίησης του Απόδημου Ελληνισμού στην ανάπτυξη του τουρισμού της Κεντρικής Μακεδονίας» προϋπολογισμού40.000,00 € πλέον ΦΠΑ (9.600,00 €) σύνολο 49.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται καθημερινά από τις 08:30 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ., μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, ήτοι στις 3/08/2016, ημέρα…
  Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους της ως άνω διακήρυξης ότι εκ παραδρομής έχουν γραφτεί λάθος τα ποσοστά των εγγυητικών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (άρθρα Α14 και  Β 16 της ττ950/23-5-2016 προκήρυξης αντιστοίχως. Τα ορθά ποσοστά των εγγυητικών είναι τα εξής: Εγγύηση συμμετοχής,  2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ  δηλαδή  1.200,00 €. Εγγύηση καλής εκτέλεσης, 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ Επισυναπτόμενο έγγραφο Διόρθωση προκήρυξης εγγυητικές συμμετοχής και καλής εκτέλεσης
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 638/2016 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (103η  συνεδρίαση/20-02-2016), καθώς και την με αριθμό  οικ950/23-05-2016 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για το έργο «Υπηρεσίες καταγραφής καλλιεργητικών δεδομένων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» προϋπολογισμού60.000,00 € πλέον ΦΠΑ (13.800,00 €) σύνολο 73.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται καθημερινά από τις 08:30 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ., μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, ήτοι στις 13/06/2016, ημέρα Δευτέρα στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 617/2016 (101η συνεδρίαση της 11/02/2016) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και την με αριθμό  πρωτοκόλλου οικ863/10-05-2016 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών για την απομαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας και των επιτροπών του για το έτος 2016» προϋπολογισμού 9.840,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 4, 1ος όροφος, Θεμιστοκλή…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 622/2016 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (101η  συνεδρίαση/11-02-2016), καθώς και την με αριθμό  οικ907/17-05-2016 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας επανα-προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια τριών υπολογιστών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου WET-AID: «Protection of human life and environmental health through sustainable management of agrarian landscapes» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – ΠΓΔΜ 2007 - 2013» προϋπολογισμού 2.000,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται καθημερινά από τις 08:30…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 621/2016 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (101η  συνεδρίαση/11-02-2016), καθώς και την με αριθμό  οικ719/14-4-2016 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών για την Στρατηγική Εκτίμηση των επιπτώσεων του Master Plan (Strategic impact assessment of Master Plan)   στο πλαίσιο του Έργου “TERRA-MED – Soil degradation assessment and rehabilitation strategies for sustainable land use planning ” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – ΠΓΔΜ 2007 - 2013» προϋπολογισμού 20.000,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 619/2016 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (101η  συνεδρίαση/11-02-2016), καθώς και την με αριθμό  οικ595/1-4-2016 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για το έργο Παροχή Υπηρεσιών ενημέρωσης και διοργάνωσης εκδηλώσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου WET-AID: «Protection of human life and environmental health through sustainable management of agrarian landscapes» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – ΠΓΔΜ 2007 - 2013» προϋπολογισμού 10.700,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 620/2016 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (101η  συνεδρίαση/11-02-2016), καθώς και την με αριθμό  οικ596/1-4-2016 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια οχήματος εκτός δρόμου για τη μεταφορά του τηλεκατευθυνόμενου ερευνητικού σκάφους στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου WET-AID: «Protection of human life and environmental health through sustainable management of agrarian landscapes» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – ΠΓΔΜ 2007 - 2013» προϋπολογισμού 20.000,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Η…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 622/2016 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (101η  συνεδρίαση/11-02-2016), καθώς και την με αριθμό  οικ597/1-4-2016 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια τριών υπολογιστών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου WET-AID: «Protection of human life and environmental health through sustainable management of agrarian landscapes» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – ΠΓΔΜ 2007 - 2013» προϋπολογισμού 2.000,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται καθημερινά από τις 08:30…