ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

  Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους της ως άνω διακήρυξης ότι εκ παραδρομής έχουν γραφτεί λάθος τα ποσοστά των εγγυητικών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (άρθρα Α14 και  Β 16 της ττ950/23-5-2016 προκήρυξης αντιστοίχως. Τα ορθά ποσοστά των εγγυητικών είναι τα εξής: Εγγύηση συμμετοχής,  2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ  δηλαδή  1.200,00 €. Εγγύηση καλής εκτέλεσης, 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ Επισυναπτόμενο έγγραφο Διόρθωση προκήρυξης εγγυητικές συμμετοχής και καλής εκτέλεσης
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 638/2016 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (103η  συνεδρίαση/20-02-2016), καθώς και την με αριθμό  οικ950/23-05-2016 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για το έργο «Υπηρεσίες καταγραφής καλλιεργητικών δεδομένων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» προϋπολογισμού60.000,00 € πλέον ΦΠΑ (13.800,00 €) σύνολο 73.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται καθημερινά από τις 08:30 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ., μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, ήτοι στις 13/06/2016, ημέρα Δευτέρα στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 617/2016 (101η συνεδρίαση της 11/02/2016) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και την με αριθμό  πρωτοκόλλου οικ863/10-05-2016 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών για την απομαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας και των επιτροπών του για το έτος 2016» προϋπολογισμού 9.840,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 4, 1ος όροφος, Θεμιστοκλή…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 622/2016 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (101η  συνεδρίαση/11-02-2016), καθώς και την με αριθμό  οικ907/17-05-2016 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας επανα-προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια τριών υπολογιστών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου WET-AID: «Protection of human life and environmental health through sustainable management of agrarian landscapes» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – ΠΓΔΜ 2007 - 2013» προϋπολογισμού 2.000,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται καθημερινά από τις 08:30…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 621/2016 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (101η  συνεδρίαση/11-02-2016), καθώς και την με αριθμό  οικ719/14-4-2016 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών για την Στρατηγική Εκτίμηση των επιπτώσεων του Master Plan (Strategic impact assessment of Master Plan)   στο πλαίσιο του Έργου “TERRA-MED – Soil degradation assessment and rehabilitation strategies for sustainable land use planning ” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – ΠΓΔΜ 2007 - 2013» προϋπολογισμού 20.000,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 619/2016 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (101η  συνεδρίαση/11-02-2016), καθώς και την με αριθμό  οικ595/1-4-2016 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για το έργο Παροχή Υπηρεσιών ενημέρωσης και διοργάνωσης εκδηλώσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου WET-AID: «Protection of human life and environmental health through sustainable management of agrarian landscapes» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – ΠΓΔΜ 2007 - 2013» προϋπολογισμού 10.700,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 620/2016 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (101η  συνεδρίαση/11-02-2016), καθώς και την με αριθμό  οικ596/1-4-2016 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια οχήματος εκτός δρόμου για τη μεταφορά του τηλεκατευθυνόμενου ερευνητικού σκάφους στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου WET-AID: «Protection of human life and environmental health through sustainable management of agrarian landscapes» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – ΠΓΔΜ 2007 - 2013» προϋπολογισμού 20.000,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Η…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 622/2016 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (101η  συνεδρίαση/11-02-2016), καθώς και την με αριθμό  οικ597/1-4-2016 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια τριών υπολογιστών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου WET-AID: «Protection of human life and environmental health through sustainable management of agrarian landscapes» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – ΠΓΔΜ 2007 - 2013» προϋπολογισμού 2.000,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται καθημερινά από τις 08:30…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 609/2015 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (99η  συνεδρίαση/10-12-2016), καθώς και την με αριθμό  οικ209/8-02-2016 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, προκυρήσσουμε πρόχειρο Διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 29η Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου WET-AID: «Protection of human life and environmental health through sustainable management of agrarian landscapes» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – ΠΓΔΜ 2007 - 2013» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο συνολικός…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 610/2015 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (99η  συνεδρίαση/10-12-2015), καθώς και την με αριθμό  οικ210/8-2-2016 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό, προϋπολογισθείσας δαπάνης 85.000,00€ (ογδόντα πέντε χιλιάδων Ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το έργο: «Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου WET-AID: «Protection of human life and environmental health through sustainable management of agrarian landscapes» Παραδοτέο 3,4.1, της δράσης 3.4 του πακέτου εργασίας 3 στο πλαίσιο του IPA Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας…