ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

  Διευκρινίζεται ότι στη Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια επιβατικού οχήματος για τις υπηρεσιακές ανάγκες του Π.Τ.Α. Κ.Μ., και πιό συγκεκριμένα στη σελίδα 28 του Τεύχους της Διακήρυξης είναι: ΟΧΗΜΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ αντί του: ΟΧΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΡΟΧΟΥΣ
  Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια επιβατικού οχήματος για τις υπηρεσιακές ανάγκες του Π.Τ.Α. Κ.Μ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ ΚΜ) έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης», Το N. 2218/94 «Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, Τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ . 133/2010), Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση & άλλες διατάξεις», Το του Ν. Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 644/2016 (104η   συνεδρίαση της 31.5.2016) απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού, διαφόρων ειδών γραφικής ύλης, αρχειοθέτησης, αναλωσίμων και ηλεκτρολογικού υλικού» και την με αριθμό  οικ1631/29-08-2016 απόφαση του προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό   με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 14:00, για την επιλογή αναδόχου, ως προς το έργο «προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού, διαφόρων ειδών γραφικής ύλης, αρχειοθέτησης, αναλωσίμων και ηλεκτρολογικού υλικού»   για τις ανάγκες του ΠΤΑ ΚΜ…
  Έχοντας υπόψη την αριθμ. 651/2016 Απόφαση του Δ.Σ του Π.Τ.Α. Κ.Μ. με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα των γραφείων στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του Π.Τ.Α. Κ.Μ στη Θ. Σοφούλη 62Α, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προκηρύσσουμε τη διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων του Π.Τ.Α. Κ.Μ., προϋπολογισμού 5.645,16 € + 24% Φ.Π.Α. 1.354,84 € και με Φ.Π.Α. συνολικού προϋπολογισμού επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €), με κριτήριο αξιολόγησης -   κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Π.Τ.Α. Κ.Μ. του οικονομικού έτους 2016. Ο διαγωνισμός…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 640/2016 (104η   συνεδρίαση της 31.5.2016) απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια toner και μελανιών για τους εκτυπωτές, τα φαξ και το φωτοτυπικό του Π.Τ.Α. Κ.Μ.», και την με αριθμό  οικ1400/19-07-2016 απόφαση του Αντιπροέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό   με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Δευτέρα 1 Αυγούστου 2016 και ώρα 14:00, για την επιλογή αναδόχου, ως προς το έργο «Προμήθεια toner και μελανιών για τους εκτυπωτές, τα φαξ και το φωτοτυπικό του ΠΤΑΚΜ»   για…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 644/2016 (104η   συνεδρίαση της 31.5.2016) απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού, διαφόρων ειδών γραφικής ύλης, αρχειοθέτησης, αναλωσίμων και ηλεκτρολογικού υλικού» και την με αριθμό  οικ1399/19-07-2016 απόφαση του Αντιπροέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό   με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016 και ώρα 14:00, για την επιλογή αναδόχου, ως προς το έργο «προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού, διαφόρων ειδών γραφικής ύλης, αρχειοθέτησης, αναλωσίμων και ηλεκτρολογικού υλικού»   για τις ανάγκες του ΠΤΑ ΚΜ…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 645/2016 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (104η  συνεδρίαση/31-05-2016), καθώς και την με αριθμό  οικ1390/19-07-2016 απόφαση του Αντιπροέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για το έργο Επιχειρησιακό Σχέδιο Αξιοποίησης του Απόδημου Ελληνισμού στην ανάπτυξη του τουρισμού της Κεντρικής Μακεδονίας» προϋπολογισμού40.000,00 € πλέον ΦΠΑ (9.600,00 €) σύνολο 49.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται καθημερινά από τις 08:30 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ., μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, ήτοι στις 3/08/2016, ημέρα…
  Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους της ως άνω διακήρυξης ότι εκ παραδρομής έχουν γραφτεί λάθος τα ποσοστά των εγγυητικών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (άρθρα Α14 και  Β 16 της ττ950/23-5-2016 προκήρυξης αντιστοίχως. Τα ορθά ποσοστά των εγγυητικών είναι τα εξής: Εγγύηση συμμετοχής,  2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ  δηλαδή  1.200,00 €. Εγγύηση καλής εκτέλεσης, 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ Επισυναπτόμενο έγγραφο Διόρθωση προκήρυξης εγγυητικές συμμετοχής και καλής εκτέλεσης
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 638/2016 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (103η  συνεδρίαση/20-02-2016), καθώς και την με αριθμό  οικ950/23-05-2016 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για το έργο «Υπηρεσίες καταγραφής καλλιεργητικών δεδομένων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» προϋπολογισμού60.000,00 € πλέον ΦΠΑ (13.800,00 €) σύνολο 73.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται καθημερινά από τις 08:30 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ., μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, ήτοι στις 13/06/2016, ημέρα Δευτέρα στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης…