ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 563/2015 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (96η  συνεδρίαση/30-03-2015), καθώς και την με αριθμό  οικ965/12-05-2015 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για την Υλοποίηση του Έργου “Αξιολόγηση της υποβάθμισης του εδάφους και στρατηγικές αποκατάστασης για τον αειφόρο σχεδιασμό χρήσεων γης” και ακρωνύμιο «TERRA-MED»το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007 - 2013» προϋπολογισμού 220.000,00 € συμπεριλαμβανομένου…
  Έχοντας υπόψη την αριθμ. 574/2015 Απόφαση του Δ.Σ του Π.Τ.Α. Κ.Μ. με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα των γραφείων στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του Π.Τ.Α. Κ.Μ στη Θ. Σοφούλη 62Α, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προκηρύσσουμε τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων του Π.Τ.Α. Κ.Μ., προϋπολογισμού 5.691,06 € + 23% Φ.Π.Α. 1.308,94 .000,00 € και με Φ.Π.Α. συνολικού προϋπολογισμού επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €), με κριτήριο αξιολόγησης -   κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Π.Τ.Α. Κ.Μ. του οικονομικού έτους…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 564/2015 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (96η  συνεδρίαση/30-03-2015) απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Ενημέρωσης και Δημοσιότητας (Δράση 2.1)στο πλαίσιο του έργου Smart Specialization που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013» προϋπολογισμού 14.000,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 4, 1ος όροφος, Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α, 54655 Θεσσαλονίκη, στις 15/05/2015, ημέρα…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 565/2015 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (96η  συνεδρίαση/30-03-2015) απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Περιφερειών στη διαμόρφωση Πολιτικών Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) (Δράση 3.4)» στο πλαίσιο του έργου Smart Specialization που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013» προϋπολογισμού 58.000,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 4, 1ος όροφος, Θεμιστοκλή Σοφούλη…
  Έχοντας υπόψη την υπ. αρίθμ 548/2014 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (94η  συνεδρίαση/20-11-2014) απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Προμήθεια είκοσι (20) αδειών χρήσης του προγράμματος MSOFFICE για τις ανάγκες των έργων “MED-ROUTE” και “MEDeGOV”»προϋπολογισμού 9.000,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 4, 1ος όροφος, Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α, 54655 Θεσσαλονίκη, στις 10/02/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται καθημερινά από…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 541/2014 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (93η  συνεδρίαση/3-07-2014) απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Ενημέρωσης και Δημοσιότητας του Έργου “AGRO_LESS”» προϋπολογισμού 55.000,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 4, 1ος όροφος, Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α, 54655 Θεσσαλονίκη, στις 8/10/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται καθημερινά από τις 08:30 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ.,…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 535/2014 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (93η  συνεδρίαση/3-07-2014) απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: Προμήθεια δέκα (10) ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του έργου "MEDeGOV" προϋπολογισμού 10.000,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 4, 1ος όροφος, Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α, 54655 Θεσσαλονίκη, στις 26/09/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται καθημερινά από τις 08:30 π.μ. έως…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 538/2014 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (93η  συνεδρίαση/3-07-2014) απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Προμήθεια υλικού εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού για τη δημιουργία του κεντρικού συστήματος εξυπηρετητών για τις ανάγκες του έργου “MEDeGOV”προϋπολογισμού 30.245,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 4, 1ος όροφος, Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α, 54655 Θεσσαλονίκη, στις 26/09/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. Η κατάθεση προσφορών θα…
  Έχοντας υπόψη την υπ. αρίθμ 540/2014 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (93η  συνεδρίαση/3-07-2014) καθώς και την με αριθμό  οικ1792/5-09-2014 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών καταγραφής του όγκου των αποβλήτων για τον προγραμματισμό δημιουργίας και διαχείρισης υποδομών με σκοπό τη διαχείριση αποβλήτων και σενάρια αξιοποίησης τους στην ΠΚΜ» προϋπολογισμού 49.200,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 4, 1ος όροφος, Θεμιστοκλή Σοφούλη…