ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 617/2016 (101η συνεδρίαση της 11/02/2016) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και την με αριθμό  πρωτοκόλλου οικ863/10-05-2016 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών για την απομαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας και των επιτροπών του για το έτος 2016» προϋπολογισμού 9.840,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 4, 1ος όροφος, Θεμιστοκλή…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 622/2016 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (101η  συνεδρίαση/11-02-2016), καθώς και την με αριθμό  οικ907/17-05-2016 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας επανα-προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια τριών υπολογιστών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου WET-AID: «Protection of human life and environmental health through sustainable management of agrarian landscapes» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – ΠΓΔΜ 2007 - 2013» προϋπολογισμού 2.000,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται καθημερινά από τις 08:30…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 621/2016 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (101η  συνεδρίαση/11-02-2016), καθώς και την με αριθμό  οικ719/14-4-2016 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών για την Στρατηγική Εκτίμηση των επιπτώσεων του Master Plan (Strategic impact assessment of Master Plan)   στο πλαίσιο του Έργου “TERRA-MED – Soil degradation assessment and rehabilitation strategies for sustainable land use planning ” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – ΠΓΔΜ 2007 - 2013» προϋπολογισμού 20.000,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 619/2016 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (101η  συνεδρίαση/11-02-2016), καθώς και την με αριθμό  οικ595/1-4-2016 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για το έργο Παροχή Υπηρεσιών ενημέρωσης και διοργάνωσης εκδηλώσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου WET-AID: «Protection of human life and environmental health through sustainable management of agrarian landscapes» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – ΠΓΔΜ 2007 - 2013» προϋπολογισμού 10.700,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 620/2016 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (101η  συνεδρίαση/11-02-2016), καθώς και την με αριθμό  οικ596/1-4-2016 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια οχήματος εκτός δρόμου για τη μεταφορά του τηλεκατευθυνόμενου ερευνητικού σκάφους στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου WET-AID: «Protection of human life and environmental health through sustainable management of agrarian landscapes» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – ΠΓΔΜ 2007 - 2013» προϋπολογισμού 20.000,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Η…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 622/2016 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (101η  συνεδρίαση/11-02-2016), καθώς και την με αριθμό  οικ597/1-4-2016 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια τριών υπολογιστών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου WET-AID: «Protection of human life and environmental health through sustainable management of agrarian landscapes» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – ΠΓΔΜ 2007 - 2013» προϋπολογισμού 2.000,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται καθημερινά από τις 08:30…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 609/2015 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (99η  συνεδρίαση/10-12-2016), καθώς και την με αριθμό  οικ209/8-02-2016 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, προκυρήσσουμε πρόχειρο Διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 29η Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου WET-AID: «Protection of human life and environmental health through sustainable management of agrarian landscapes» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – ΠΓΔΜ 2007 - 2013» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο συνολικός…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 610/2015 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (99η  συνεδρίαση/10-12-2015), καθώς και την με αριθμό  οικ210/8-2-2016 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό, προϋπολογισθείσας δαπάνης 85.000,00€ (ογδόντα πέντε χιλιάδων Ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το έργο: «Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου WET-AID: «Protection of human life and environmental health through sustainable management of agrarian landscapes» Παραδοτέο 3,4.1, της δράσης 3.4 του πακέτου εργασίας 3 στο πλαίσιο του IPA Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 567/2015 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (96η  συνεδρίαση/30-03-2015) απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού στο πλαίσιο του έργου “TERRA-MED–”προϋπολογισμού 14.000,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 4, 1ος όροφος, Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α, 54655 Θεσσαλονίκη, στις 29/09/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται καθημερινά από τις 08:30 π.μ. έως τις 14:30…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 563/2015 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (96η  συνεδρίαση/30-03-2015), καθώς και την με αριθμό  οικ1477/21-07-2015 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό προϋπολογισθείσας δαπάνης 220.000,00€ (διακοσίων είκοσι χιλιάδων Ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το έργο: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για την Υλοποίηση του Έργου “Αξιολόγηση της υποβάθμισης του εδάφους και στρατηγικές αποκατάστασης για τον αειφόρο σχεδιασμό χρήσεων γης” και ακρωνύμιο «TERRA-MED» σύμφωνα με την…