ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

   Έχοντας υπόψη την υπ. αρίθμ 573/2015 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (96η συνεδρίαση/30-03-2015), καθώς και την με αριθμό  οικ. 1274/17-6-2015 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την "Προμήθεια εξελιγμένου λογισμικού backup με τρείς άδειες χρήσης στο πλαίσιο της αναβάθμισης του εξοπλισμού πληροφορικής του Π.Τ.Α. Κ.Μ. προϋπολογισμού 3.000.00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά". Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται καθημερινά από τις 08:30 π.μ. έως τις 14:30 μ.μ., μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του…
  Έχοντας υπόψη την υπ. αρίθμ 572/2015 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (96η  συνεδρίαση/30-03-2015), καθώς και την με αριθμό  οικ. 1275/17-6-2015 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την "Προμήθεια πέντε έγχρωμων εκτυπωτών και δύο laserfax στο πλαίσιο της ανανέωσης του εξοπλισμού του Π.Τ.Α. Κ.Μ. προϋπολογισμού 3.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά" Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται καθημερινά από τις 08:30 π.μ. έως τις 14:30 μ.μ., μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, ήτοι…
  Έχοντας υπόψη την με αριθμό  οικ.1217/10-06-2015 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας ακυρώνει τον Ανοιχτό Διαγωνισμό (αριθμός προκήρυξης 965/12-5-2015) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 15η Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για την Υλοποίηση του Έργου “Αξιολόγηση της υποβάθμισης του εδάφους και στρατηγικές αποκατάστασης για τον αειφόρο σχεδιασμό χρήσεων γης” και ακρωνύμιο «TERRA-MED»το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007 - 2013»…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 561/2015 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (96η  συνεδρίαση/30-03-2015), καθώς και την με αριθμό  οικ1049/20-05-2015 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Ενημέρωσης, Δημοσιότητας και διοργάνωσης σεμιναρίου στο πλαίσιο του Έργου “TERRA-MED – Soil degradation assessment and rehabilitation strategies for sustainable land use planning ” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – ΠΓΔΜ 2007 - 2013» προϋπολογισμού 47.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 562/2015 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (96η  συνεδρίαση/30-03-2015), καθώς και την με αριθμό  οικ1048/20-05-2015 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη Διαχείριση και στο Συντονισμό του Έργου “TERRA-MED – Soil degradation assessment and rehabilitation strategies for sustainable land use planning ” που έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007 - 2013» προϋπολογισμού 19.300,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 558/2015 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (96η  συνεδρίαση 30-03-2015) καθώς και την με αριθμό  οικ989/14-05-2015 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών για την απομαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2015» προϋπολογισμού 9.840,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 4, 1ος όροφος, Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α, 54655 Θεσσαλονίκη, στις 25/05/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 563/2015 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (96η  συνεδρίαση/30-03-2015), καθώς και την με αριθμό  οικ965/12-05-2015 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για την Υλοποίηση του Έργου “Αξιολόγηση της υποβάθμισης του εδάφους και στρατηγικές αποκατάστασης για τον αειφόρο σχεδιασμό χρήσεων γης” και ακρωνύμιο «TERRA-MED»το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007 - 2013» προϋπολογισμού 220.000,00 € συμπεριλαμβανομένου…
  Έχοντας υπόψη την αριθμ. 574/2015 Απόφαση του Δ.Σ του Π.Τ.Α. Κ.Μ. με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα των γραφείων στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του Π.Τ.Α. Κ.Μ στη Θ. Σοφούλη 62Α, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προκηρύσσουμε τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων του Π.Τ.Α. Κ.Μ., προϋπολογισμού 5.691,06 € + 23% Φ.Π.Α. 1.308,94 .000,00 € και με Φ.Π.Α. συνολικού προϋπολογισμού επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €), με κριτήριο αξιολόγησης -   κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Π.Τ.Α. Κ.Μ. του οικονομικού έτους…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 564/2015 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (96η  συνεδρίαση/30-03-2015) απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Ενημέρωσης και Δημοσιότητας (Δράση 2.1)στο πλαίσιο του έργου Smart Specialization που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013» προϋπολογισμού 14.000,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 4, 1ος όροφος, Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α, 54655 Θεσσαλονίκη, στις 15/05/2015, ημέρα…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 565/2015 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (96η  συνεδρίαση/30-03-2015) απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Περιφερειών στη διαμόρφωση Πολιτικών Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) (Δράση 3.4)» στο πλαίσιο του έργου Smart Specialization που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013» προϋπολογισμού 58.000,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 4, 1ος όροφος, Θεμιστοκλή Σοφούλη…