ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 564/2015 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (96η  συνεδρίαση/30-03-2015) απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Ενημέρωσης και Δημοσιότητας (Δράση 2.1)στο πλαίσιο του έργου Smart Specialization που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013» προϋπολογισμού 14.000,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 4, 1ος όροφος, Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α, 54655 Θεσσαλονίκη, στις 15/05/2015, ημέρα…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 565/2015 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (96η  συνεδρίαση/30-03-2015) απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Περιφερειών στη διαμόρφωση Πολιτικών Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) (Δράση 3.4)» στο πλαίσιο του έργου Smart Specialization που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013» προϋπολογισμού 58.000,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 4, 1ος όροφος, Θεμιστοκλή Σοφούλη…
  Έχοντας υπόψη την υπ. αρίθμ 548/2014 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (94η  συνεδρίαση/20-11-2014) απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Προμήθεια είκοσι (20) αδειών χρήσης του προγράμματος MSOFFICE για τις ανάγκες των έργων “MED-ROUTE” και “MEDeGOV”»προϋπολογισμού 9.000,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 4, 1ος όροφος, Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α, 54655 Θεσσαλονίκη, στις 10/02/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται καθημερινά από…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 541/2014 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (93η  συνεδρίαση/3-07-2014) απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Ενημέρωσης και Δημοσιότητας του Έργου “AGRO_LESS”» προϋπολογισμού 55.000,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 4, 1ος όροφος, Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α, 54655 Θεσσαλονίκη, στις 8/10/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται καθημερινά από τις 08:30 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ.,…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 535/2014 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (93η  συνεδρίαση/3-07-2014) απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: Προμήθεια δέκα (10) ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του έργου "MEDeGOV" προϋπολογισμού 10.000,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 4, 1ος όροφος, Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α, 54655 Θεσσαλονίκη, στις 26/09/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται καθημερινά από τις 08:30 π.μ. έως…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 538/2014 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (93η  συνεδρίαση/3-07-2014) απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Προμήθεια υλικού εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού για τη δημιουργία του κεντρικού συστήματος εξυπηρετητών για τις ανάγκες του έργου “MEDeGOV”προϋπολογισμού 30.245,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 4, 1ος όροφος, Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α, 54655 Θεσσαλονίκη, στις 26/09/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. Η κατάθεση προσφορών θα…
  Έχοντας υπόψη την υπ. αρίθμ 540/2014 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (93η  συνεδρίαση/3-07-2014) καθώς και την με αριθμό  οικ1792/5-09-2014 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών καταγραφής του όγκου των αποβλήτων για τον προγραμματισμό δημιουργίας και διαχείρισης υποδομών με σκοπό τη διαχείριση αποβλήτων και σενάρια αξιοποίησης τους στην ΠΚΜ» προϋπολογισμού 49.200,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 4, 1ος όροφος, Θεμιστοκλή Σοφούλη…
  Την Τρίτη 27 Μαΐου 2014, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Τοπικής Κοινότητας Νέας Μαδύτου Δ. Βόλβης, από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Γεωργία Ακριβείας και Αγροτικοί Συνεργατικοί Σχηματισμοί (Clusters) βασισμένοι στη Γεωργία Ακριβείας». Στην εκδήλωση συμμετείχαν κατά κύριο λόγο αγρότες της περιοχής που έδειξαν έντονο ενδιαφέρον τόσο για τη Γεωργία Ακριβείας όσο και για τους Αγροτικούς συνεργατικούς σχηματισμούς (clusters) βασισμένους στη Γεωργία Ακριβείας.Θα ακολουθήσουν αντίστοιχες εκδηλώσεις στις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες της Π.Κ.Μ. Δελτίο Τύπου...
  Έχοντας υπόψη την υπ. αριθμ. 525/2014 απόφαση της 92ης/28-3-2014 συνεδρίασης του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ καθώς και την με αριθμό  οικ.1210/18-6-2014 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια έξι (6) ηλεκτρονικών υπολογιστών στο πλαίσιο του έργου “MED-ROUTE – Mediterranean Route for Tourism and Culture” που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ENPI CBC MED» προϋπολογισμού 8.290,00 € συμπεριλαμβανομένου του   ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 4,…