ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

  Ερώτημα της Innovatia Systems σχετικά με τη διακήρυξη του έργου "ClusterPolisee".. Απάντηση στο ερώτημα της Innovatia Systems...  
  Λόγω της απεργίας του τύπου την προηγούμενη εβδομάδα και της μη δημοσίευσης της περίληψης του Ανοιχτού Διαγωνισμού  για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για την Υλοποίηση του Έργου «Ευφυείς πολιτικές για τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη -ClusterPoliSEE – Smarter Cluster Policies for South East Europe» στις εφημερίδες εγκαίρως και έχοντας υπόψη:  την με αριθμό πρωτ. οικ1087/19-6-2013 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσφορών για το Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στην…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ. 463/2013 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (85η συνεδρίαση/12-04-2013) καθώς και την με αριθμό  οικ1033/14-06-2013 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας επαναπροκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία την 21η Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:00, για την επιλογή αναδόχου, ως προς το έργο «προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού, toner και μελάνια εκτυπωτών,   διαφόρων ειδών γραφικής ύλης, αρχειοθέτησης, αναλωσίμων και ηλεκτρολογικού υλικού   για τις ανάγκες του ΠΤΑ ΚΜ και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη συνολικά προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 4,…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 472/2013 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (86η  συνεδρίαση/21-05-2013) καθώς και την με αριθμό  οικ951/11-06-2013 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για την Υλοποίηση του Έργου «Ευφυείς πολιτικές για τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη -ClusterPoliSEE – Smarter Cluster Policies for South East Europe» προϋπολογισμού 92.835,00 € με ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο…
Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013   Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 464/2013 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (85η συνεδρίαση/12-04-2013) καθώς και την με αριθμό  οικ999/11-06-2013 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει: «Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών της απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων του Π.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά». Ο συνολικός  προϋπολογισμός του έργου του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των ένδεκα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (11.864,00 €) (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α) Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κ.Μ., 1ος…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 463/2013 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (85η συνεδρίασης / 12-04-2013) καθώς και την με αριθμό  οικ903/30-05-2013 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία την 7η Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:00, για την επιλογή αναδόχου, ως προς το έργο «προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού, toner και μελάνια εκτυπωτών,   διαφόρων ειδών γραφικής ύλης, αρχειοθέτησης, αναλωσίμων και ηλεκτρολογικού υλικού   για τις ανάγκες του ΠΤΑ ΚΜ και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη συνολικά προσφορά Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας,…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 467/2013 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (85η συνεδρίαση/12-04-2013) καθώς και την με αριθμό  οικ851/24-05-2013 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης /Διεύθυνση Υδάτων  Κεντρικής Μακεδονίας  και στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για την Υλοποίηση του Έργου “CC-WARE– Mitigating Vulnerability of Water Resources under climate change ” που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής  Συνεργασίας South East Europe (SEE) προϋπολογισμού 48.350,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 453/2012 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (83η συνεδρίαση/27-12-2012) καθώς και την με αριθμό  οικ.8/3-1-2013 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτρονικών υπολογιστών στο πλαίσιο του έργου “MED-ROUTE – Mediterranean Route for Tourism and Culture” που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ENPI CBC MED» προϋπολογισμού 4.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του   ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 4,…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 449/2012 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ καθώς και την με αριθμό  οικ2200/20-12-2012 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ 7 ΚΤΕΟ ΤΗΣ ΠΚΜ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ ISO 9001:2008» προϋπολογισμού 24.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται καθημερινά από τις 08:30 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ., μέχρι και την…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 448/2012 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (82η συνεδρίαση/14-12-2012) καθώς και την με αριθμό  οικ2184/19-12-2012 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης του πακέτου εργασίας 4 Διάχυση -Επικοινωνία και του πακέτου εργασίας 5 Διοίκηση -Συντονισμός στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη ενός κοινού διαπεριφερειακού συστήματος παρακολούθησης για την περιβαλλοντική προφύλαξη και διατήρηση της Μαύρης Θάλασσας - «ECOSATELLITE» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «BLACK SEA»  προϋπολογισμού 59.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του   ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από…