ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 435/2012 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (81η  συνεδρίαση/23-11-2012) καθώς και την με αριθμό  οικ1955/28-11-2012 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας/ Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για την Υλοποίηση του Έργου “ MEDeGOV – Mediterranean Network for eGovernment» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ENPI CBC MED προϋπολογισμού 8.000,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Επισυνάπτονται η Περίληψη της Διακήρυξης και το…
  Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας επαναπροκηρύσσει τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα γραφεία του κτιρίου, επί της οδού Θ. Σοφούλη 62Α στη Θεσσαλονίκη, που στεγάζεται το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ισόγειος χώρος και 1ος όροφος). Παρακαλείστε να υποβάλλετε την προσφορά σας στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (Θεμ. Σοφούλη 62Α,  546 55, Θεσσαλονίκη, Πληροφορίες: στο τηλ. 2310 403006) μέχρι την: Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 14:30 Η διάρκεια του έργου καθορίζεται για ένα έτος από την υπογραφή σχετικής σύμβασης. Ο Προϋπολογισμός του Έργου έχει οριστεί έως ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (9.500,00 €),…
  Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα γραφεία του κτιρίου, επί της οδού Θ. Σοφούλη 62Α στη Θεσσαλονίκη, που στεγάζεται το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ισόγειος χώρος και 1ος όροφος). Παρακαλείστε να υποβάλλετε την προσφορά σας στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (Θεμ. Σοφούλη 62Α,  546 55, Θεσσαλονίκη, Πληροφορίες: κα Α. Μουρατίδου, τηλ. 2310 403000) μέχρι την: Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 14:30. Η διάρκεια του έργου καθορίζεται για ένα έτος από την υπογραφή σχετικής σύμβασης. Ο Προϋπολογισμός του Έργου έχει οριστεί έως ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (9.500,00…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 426/2012 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (79ης συνεδρίασης/4-10-2012) καθώς και την με αριθμό  οικ1598/ 10-10-2012 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας/ Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για την Υλοποίηση του Έργου “MED-ROUTE” – Mediterranean Route for Tourism and Culture» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ENPI CBC MED προϋπολογισμού 8.000,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Επισυνάπτονται η Περίληψη της Διακήρυξης…
  ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών, τόνερ εκτυπωτών και  συσκευών φαξ, φωτοτυπικού χαρτιού και διαφόρων άλλων ειδών γραφικής ύλης  για τις ανάγκες υλοποίησης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων MEDROUTE, MEDeGOV, ΙΝΝΟVAGE και EMPOWER+ η αρμοδιότητα υλοποίησης των οποίων έχει παραχωρηθεί από την ΠΚΜ στο ΠΤΑ ΚΜ προϋπολογισμού 7.000,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη συνολικά προσφορά. Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 425/2012 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (79ης συνεδρίασης / 4-10-2012) καθώς και την με αριθμό  οικ1599/ 10-10-2012 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Πρόχειρο…
  Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία την 24η Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00,, για την επιλογή αναδόχου, ως προς το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για την Υλοποίηση του Έργου “MEDeGOV – Mediterranean Network for eGovernment”» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και προϋπολογισμό εκατόν ογδόντα έξι  χιλιάδες εκατόν τριάντα έξι ευρώ (186.136,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Επισυνάπτονται η Περίληψη της Διακήρυξης και το Τεύχος Διακήρυξης  του Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι όροι και οι τεχνικές…
Παρασκευή 18 Μαΐου 2012 Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία την 18η Ιουνίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για την επιλογή αναδόχου, ως προς το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας/ Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για την Υλοποίηση του Έργου “MED-ROUTE” – Mediterranean Route for Tourism and Culture» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ENPI CBC MED προϋπολογισμού 188.000,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Επισυνάπτονται η Περίληψη της Διακήρυξης και το Τεύχος Διακήρυξης, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι όροι και οι τεχνικές…
  Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών. MOBIP 2012 Pan European Partnership and Investment for Mobile Services 31/5 & 1/6 ΝΟΗΣΙΣ -Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας 6ο χλμ. Οδού Θεσσαλονίκης - Θέρμης   Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο
Δευτέρα  26 Μαρτίου 2012 Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό  με καταληκτική ημερομηνία την 10η Απριλίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για την επιλογή αναδόχου, του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για το έργο “EMPOWER+ – European Network for Promoting Active Ageing: Mature-age Employees as Mentors, Coaches and Team-Leader» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης  του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LEONARDO DA VINCI συνολικού προϋπολογισμού 31 χιλ € (συμπ. ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Επισυνάπτονται η Περίληψη της Προκήρυξης και το Τεύχος προκήρυξης όπου αναφέρονται αναλυτικά οι όροι και οι τεχνικές…
Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012   Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό  με καταληκτική ημερομηνία την 1η   Μαρτίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, για την επιλογή αναδόχου, ως προς το έργο “Σχεδιασμός, κατασκευή, συντήρηση και επικαιροποίηση ιστοτόπου του έργου «ECOSATELLITE» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «BLACK SEA», συνολικού προϋπολογισμού 8 χιλ € (συμπ. ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  Επισυνάπτονται η Περίληψη της Προκήρυξης και το Τεύχος Προδιαγραφών Πρόχειρου Διαγωνισμού, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περίληψη της Προκήρυξης  Τεύχος Προδιαγραφών Πρόχειρου Διαγωνισμού