ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

Δευτέρα  26 Μαρτίου 2012 Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό  με καταληκτική ημερομηνία την 10η Απριλίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για την επιλογή αναδόχου, του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για το έργο “EMPOWER+ – European Network for Promoting Active Ageing: Mature-age Employees as Mentors, Coaches and Team-Leader» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης  του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LEONARDO DA VINCI συνολικού προϋπολογισμού 31 χιλ € (συμπ. ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Επισυνάπτονται η Περίληψη της Προκήρυξης και το Τεύχος προκήρυξης όπου αναφέρονται αναλυτικά οι όροι και οι τεχνικές…
Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012   Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό  με καταληκτική ημερομηνία την 1η   Μαρτίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, για την επιλογή αναδόχου, ως προς το έργο “Σχεδιασμός, κατασκευή, συντήρηση και επικαιροποίηση ιστοτόπου του έργου «ECOSATELLITE» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «BLACK SEA», συνολικού προϋπολογισμού 8 χιλ € (συμπ. ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  Επισυνάπτονται η Περίληψη της Προκήρυξης και το Τεύχος Προδιαγραφών Πρόχειρου Διαγωνισμού, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περίληψη της Προκήρυξης  Τεύχος Προδιαγραφών Πρόχειρου Διαγωνισμού
Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2011   Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό  με καταληκτική ημερομηνία την 22α  Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, για την επιλογή αναδόχου, ως προς το έργο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του εγκεκριμένου έργου με τίτλο  «Mobile Services Innovation Platform – MOBIP» του ευρωπαϊκού προγράμματος Europe INNOVA/CIP, συνολικού προϋπολογισμού 60 χιλ € (συμπ. ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά.   Επισυνάπτονται η Περίληψη της Προκήρυξης και το Τεύχος Προκήρυξης Διαγωνισμού, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περίληψη της Προκήρυξης  …
  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 15/09/2011                                                                                                                           Αριθμ. Πρωτ.: οικ.  1389 Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τo έργο «Παροχή εκτυπωτικών υπηρεσιών τελικής εκδήλωσης του έργου “RIMED: Responsible Industries of the Mediterranean» 1G-MED08-419» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος MED”. Παρακαλείστε να υποβάλλετε την προσφορά σας στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (Θεμ. Σοφούλη 62Α,  546 55, Θεσσαλονίκη, Πληροφορίες: κ. Στάιου τηλ. 2310 403000) μέχρι την: Τρίτη  20 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 12:00. Η διάρκεια του έργου καθορίζεται έως τις 26/9/2011 και ώρα 12:00. Ο Προϋπολογισμός του Έργου έχει οριστεί έως στο ποσό των πέντε χιλιάδων  Ευρώ (5.000 €), συμπεριλαμβανομένου…
  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 12/09/2011 Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 1356   Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τo έργο “Παροχή εκτυπωτικών υπηρεσιών πακέτου συνεδριακού υλικού και της τελικής έκδοσης των αποτελεσμάτων του έργου «MedLab: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation», 1G-MED08-280, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος MED”. Παρακαλείστε να υποβάλλετε την προσφορά σας στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (Θεμ. Σοφούλη 62Α, 546 55, Θεσσαλονίκη, Πληροφορίες: κ. Στάιου τηλ. 2310 403000) μέχρι την: Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 13:00. Η διάρκεια του έργου καθορίζεται έως τις 30/9/2011. Ο Προϋπολογισμός του Έργου έχει οριστεί έως στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων…
    Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2011 Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία την 9 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, με αντικείμενο: «παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υποστήριξη υλοποίησης του έργου :α) Διαχείριση και συντονισμός, β) Επικοινωνία και διάχυση πληροφόρησης, γ) Ανταλλαγή εμπειριών για τον προσδιορισμό και την ανάλυση καλών πρακτικών σε ΑΠΕ» στο πλαίσιο εκπόνησης του έργου «RENREN Renewable Energy Regions Network» (0624R2), του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG IVC. Επισυνάπτονται η Περίληψη της Προκήρυξης και το Τεύχος Προκήρυξης Διαγωνισμού, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περίληψη της Προκήρυξης…
      ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 22/08/2011 Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 1281     Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα γραφεία του κτιρίου, επί της οδού Θεμ. Σοφούλη 62Α στη Θεσσαλονίκη, που στεγάζεται το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ισόγειος χώρος και 1ος όροφος).   Παρακαλείστε να υποβάλλετε την προσφορά σας στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (Θεμ. Σοφούλη 62Α, 546 55, Θεσσαλονίκη, Πληροφορίες: κα Α. Μουρατίδου, τηλ. 2310 403000) μέχρι την: Τρίτη 06 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 14:00. Η διάρκεια του έργου καθορίζεται για ένα έτος από την υπογραφή σχετικής σύμβασης.  …
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία την 16η Μαΐου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για την επιλογή αναδόχου, ως προς το έργο της παροχής συμβουλευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του εγκεκριμένου έργου με τίτλο “Innovation Policy in University City Regions-INNOPOLIS” του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg IVC, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά. Επισυνάπτονται η Περίληψη της Προκήρυξης και το Τεύχος Προκήρυξης Διαγωνισμού, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περίληψη της Προκήρυξης Τεύχος Προκήρυξης Διαγωνισμού    

66η Συνεδρίαση Δ.Σ. ΠΤΑ ΚΜ

Τρίτη, 05 Απριλίου 2011 10:43
66η Συνεδρίαση Δ.Σ. ΠΤΑ ΚΜ: Το Δ.Σ. του ΠΤΑ ΚΜ θα συνεδριάσει για πρώτη φορά, με τη νέα του σύνθεση, την Τρίτη 22 Μαρτίου 2011, στις 12:00 το μεσημέρι,  στην αίθουσα  Συσκέψεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (Καθ.Ρωσσίδη 11, Ισόγειο).
Πρόγραμμα Καλλικράτης: Το «Πρόγραμμα Καλλικράτης» - Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» περιλαμβάνει και τη λειτουργία των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης της  χώρας. Τα σχετικά άρθρα του Ν.3852/2010 που διέπουν τη λειτουργία των ΠΤΑ κάτω από το νέο θεσμικό πλαίσιο είναι τα άρθρα 190 έως 193.   Μετά θα ακολουθούν, το νέο με το workshop του RIMED και τελευταίος ο διαγωνισμός του security.