ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

Διόρθωση στο αντικείμενο του έργου του Τεχνικού Συμβούλου της προκήρυξης με αριθμό πρωτοκόλλου 2273/12-12-2016, «Τεχνική Υποστήριξη για το έργο HIGHER» Η δράση στο διάστημα Οκτώβριος 2016 – Μάρτιος 2017 (σελίδα 6 της προκήρυξης) Δράση 2.1 του έργου: Προετοιμασία και συμμετοχή στο steering committee μεταξύ των εταίρων και στο peer review meeting μεταξύ των εταίρων και των εμπειρογνωμόνων καινοτομίας (innovation experts) τους. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Στοκχόλμη της Σουηδίας από τη Nordregio και θα έχει ως στόχο τη διασταυρούμενη ανάλυση (cross analysis) των εργαλείων πολιτικής (policy instruments) του προγράμματος και των επιλεγμένων καλών πρακτικών. Αυτή η εργασία είναι το παρακολούθημα…
Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 667 ( 107η συνεδρίαση της 4-11-2016) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΤΑ καθώς και την με αριθμό  οικ2728/12-12-2016 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Ανάπτυξη Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση του Βιώσιμου, Καινοτόμου, και Υπεύθυνου Πολιτιστικού Τουρισμού και Τουρισμού Κληρονομίας στο πλαίσιο του έργου CHRISTA – “Culture and Heritage for Responsible, Innovative, Sustainable, Tourism actions ” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Interreg Europe» προϋπολογισμού…
Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 668 ( 107η συνεδρίαση της 4-11-2016) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΤΑ καθώς και την με αριθμό  οικ2723/12-12-2016 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την Ανάπτυξη Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την βελτίωση των εργαλείων πολιτικής για καινοτόμες ΜΜΕ και την διαχείριση στο πλαίσιο του έργου “HIGHER”- «Better Policy Instruments for High Innovation Projects in the European Regions» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας…
  Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 2243/27-10-2016 απόφασης του προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ σχετικά με την «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης των έργων CESME, CHRISTA και HIGHER» ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για την σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης των έργων CESME, CHRISTA και HIGHERμέχρι την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 15:00.
  Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια επιβατικού οχήματος για τις υπηρεσιακές ανάγκες του ΠΤΑΚΜ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ ΚΜ) έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης», Το N. 2218/94 «Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, Τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ . 133/2010), Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση & άλλες διατάξεις», Το του Ν. Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 655/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη από το ΠΤΑ ΚΜ έξι (6) συμβασιούχων μίσθωσης έργου για τις ανάγκες των έργωνCESME, CHRISTA και HIGHERτου προγράμματος «INTERREG EUROPE» ανακοινώνουμε την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη 6 συμβάσεων μίσθωσης έργου για την γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη των έργων CESME, CHRISTA και HIGHERτα οποίασυγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας «INTERREG EUROPE» Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 15:00. Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης ανακοίνωσης αποτελεί το…
  Διευκρινίζεται ότι στη Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια επιβατικού οχήματος για τις υπηρεσιακές ανάγκες του Π.Τ.Α. Κ.Μ., και πιό συγκεκριμένα στη σελίδα 28 του Τεύχους της Διακήρυξης είναι: ΟΧΗΜΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ αντί του: ΟΧΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΡΟΧΟΥΣ
  Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια επιβατικού οχήματος για τις υπηρεσιακές ανάγκες του Π.Τ.Α. Κ.Μ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ ΚΜ) έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης», Το N. 2218/94 «Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, Τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ . 133/2010), Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση & άλλες διατάξεις», Το του Ν. Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 644/2016 (104η   συνεδρίαση της 31.5.2016) απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού, διαφόρων ειδών γραφικής ύλης, αρχειοθέτησης, αναλωσίμων και ηλεκτρολογικού υλικού» και την με αριθμό  οικ1631/29-08-2016 απόφαση του προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό   με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 14:00, για την επιλογή αναδόχου, ως προς το έργο «προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού, διαφόρων ειδών γραφικής ύλης, αρχειοθέτησης, αναλωσίμων και ηλεκτρολογικού υλικού»   για τις ανάγκες του ΠΤΑ ΚΜ…
  Έχοντας υπόψη την αριθμ. 651/2016 Απόφαση του Δ.Σ του Π.Τ.Α. Κ.Μ. με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα των γραφείων στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του Π.Τ.Α. Κ.Μ στη Θ. Σοφούλη 62Α, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προκηρύσσουμε τη διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων του Π.Τ.Α. Κ.Μ., προϋπολογισμού 5.645,16 € + 24% Φ.Π.Α. 1.354,84 € και με Φ.Π.Α. συνολικού προϋπολογισμού επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €), με κριτήριο αξιολόγησης -   κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Π.Τ.Α. Κ.Μ. του οικονομικού έτους 2016. Ο διαγωνισμός…