ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προκηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Του έργου «Υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου για την υλοποίηση δράσεων του έργου: “Κοινωνική καινοτομία για την ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας ηλικιωμένων στις περιφέρειες ADRION” (Social Innovation for integrated health CARE of ageing population in ADRION Regions), με ακρωνύμιο “SI4CARE”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διακρατικής Συνεργασίας INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-2020» Έχοντας υπόψη την υπ'αριθμ. 16/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Κ.Μ. καθώς και την με αριθμό πρωτ.736/26-02-2021 απόφαση του Προέδρου του Π.Τ.Α. Κ.Μ., το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 16η…
To Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης του έργου: «Αγορά γραφικής ύλης για τις ανάγκες λειτουργίας του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή). Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των τριών χιλιάδων εκατό ευρώ (3.100,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.    Αναλυτική Πρόσκληση (pdf)  
Αξιότιμε κύριε/ Αξιότιμη κυρία, Σχετικά με το ερώτημα της «MEDIA SUITE, ΒΑΝΙΔΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ» (διαθέσιμο στα συνημμένα του διαγωνισμού) που αφορά το Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου “Pathways of Accessible Heritage Tourism” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020 “, με Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης οικ. 4495/29-12-2020 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 104652 θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε τα εξής όσο αφορά τον υπεύθυνο επικοινωνίας και δράσεων προβολής και ενημέρωσης: Η απαίτηση που αφορά τον «ανάλογο πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών» δεν καλύπτεται από πτυχίο του…
Προκήρυξη δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου “Pathways of Accessible Heritage Tourism” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020». Έχοντας υπόψη την υπ'αριθμ. 77/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΗΔΟΡΡΓ-ΡΜΛ) απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Κ.Μ. καθώς και την με αριθμό πρωτ. οικ. 4495/01-12-2020 απόφαση του Προέδρου του Π.Τ.Α. Κ.Μ., το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 14η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την…
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο υλοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής του έργου “RUMORE-Rural-Urban Partnerships Motivating Regional Economies” το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Διαπεριφερειακό Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020».   Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποιεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο υλοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής του έργου “RUMORE-Rural-Urban Partnerships Motivating Regional Economies” το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Διαπεριφερειακό…
  Έχοντας υπόψη την υπ'αριθμ. 85/2020 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Κ.Μ. καθώς και την με αριθμό πρωτ.4086/01-12-2020 απόφαση του Προέδρου του Π.Τ.Α. Κ.Μ., το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 16η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου για την υλοποίηση δράσεων του έργου “Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs” με ακρωνύμιο “EnvironmentYou” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-Α «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» προϋπολογισμού 207.300,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς,…
Ανακοινώνουμε ότι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ ΚΜ) διενεργεί ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων» στο πλαίσιο του έργου FLOOD PROTECTION που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A « GREECE - BULGARIA 2014-2020». προϋπολογισμού 124.200,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς ανά τμήμα, βάσει τιμής. Αριθμός Διακήρυξης: _ΤΤ 3526_______________________________ Εκτιμώμενη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ: 124.200,00 EUR Το έργο χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από…
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή οικονομικού φορέα για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Αποτύπωση της επιδημιολογικής κατάστασης της νόσου COVID με κεντρικό άξονα την παρακολούθηση του ιικού φορτίου στα λύματα», προϋπολογισμού πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (62.000,00€ με ΦΠΑ) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής προσφορά Αριθμ Πρωτ Διακήρυξης: ττ 3593/14-10-2020 Χρόνος και Τόπος Διενέργειας Διαγωνισμού: 03 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198, 54655 Θεσ/νίκη. Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών : 29 Οκτωβρίου 2020 και…
Διακήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού με καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών που ορίζει η διακήρυξη, για την επιλογή οικονομικού φορέα για την για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά τη Β’ Φάση του διαγωνισμού ΣΔΙΤ με τίτλο: Αναβάθμιση Οδοφωτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με ΣΔΙΤ», προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (74.400,00 € με ΦΠΑ) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής προσφορά. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του…
Ανακοίνωση της απόφασης έγκρισης και του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για την επιστημονική, τεχνική, διοικητική, γραμματειακή και λογιστική υποστήριξη υλοποίησης του έργου EnvironmentYou το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020».   Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την απόφαση έγκρισης καθώς και τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για την επιστημονική, τεχνική, διοικητική, γραμματειακή και λογιστική υποστήριξη υλοποίησης του έργου EnvironmentYou το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» [Αριθμός…