ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προκηρύξεις

Διευκρίνηση επί του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης για την Ανάπτυξη, Οργάνωση και Λειτουργία του Γραφείου Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών (ΔΟΠ) (Film Office) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», προϋπολογισμού εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ (140.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (173.600,00 € με ΦΠΑ) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής προσφορά. Σχετ.: Η αριθμ. 1572/19-05-2020 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC006727764)  Διευκρινίζεται ότι εκ παραδρομής για την ανωτέρω σχετική διακήρυξη στην ανάρτηση στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ δεν επιλέχτηκε η ένδειξη ότι ο διαγωνισμός αποτελεί Διαδικασία 2 σταδίων…
  Διακήρυξη δημοσίου ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή οικονομικού φορέα για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης για την Ανάπτυξη, Οργάνωση και Λειτουργία του Γραφείου Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών (ΔΟΠ) (Film Office) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»   Διακήρυξη δημοσίου ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή οικονομικού φορέα για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης για την Ανάπτυξη, Οργάνωση και Λειτουργία του Γραφείου Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών (ΔΟΠ) (Film Office) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», προϋπολογισμού εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ (140.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (173.600,00€ με…
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποιεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου SinCE-AFC – “Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain”, που έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg Europe 2014-2020», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων εκατό ευρώ (15.100,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (12.177,42€ άνευ Φ.Π.Α.) και θα…
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι Την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Τεχνική υποστήριξη για τη διοργάνωση δράσεων προβολής και συναντήσεων, και για τη διαχείριση του έργου e-smartec, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg Europe 2014-2020». Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών είναι η Τετάρτη 20/5/2020 και ώρα 15:00  μ.μ. Η υποβολή των προσφορών θα γίνεται καθημερινά από τις 09:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198, Γραφείο 10, 1ος όροφος. Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κατατεθούν ή…
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι Την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την Ανάπτυξη Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης στο πλαίσιο προώθησης της Αστικής Γεωργίας και τη διοργάνωση συναντήσεων του έργου στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του έργου CityZen – “Enhancing scalable innovations and new business models based on urban farming ecosystem values” το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Διαπεριφερειακό Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020». Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών είναι…
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης του έργου: «Αγορά γραφικής ύλης για τις ανάγκες λειτουργίας του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή). Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η προθεσμία υποβολής Προσφορών λήγει την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00 μ.μ. Αναλυτικά η Πρόσκλησηστο ακόλουθο link: Πρόσκληση για την προμήθεια γραφικής ύλης
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης του έργου: «Αγορά αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες λειτουργίας του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή). Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δέκα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (10.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.   Η προθεσμία υποβολής Προσφορών λήγει την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00 μ.μ.   Αναλυτικά η Πρόσκλησηστο ακόλουθο link: Πρόσκληση για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών
Ανακοίνωση της απόφασης έγκρισης και του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για τη γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης των έργων WE CROSS BORDERS και TOCULTER, που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας “INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009”.   Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την απόφαση έγκρισης καθώς και τον πίνακα κατάταξης  των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για τη γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης των έργων WE CROSS BORDERS και TOCULTER, που…
Ανακοίνωση της απόφασης έγκρισης και του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων για τη σύναψη τριών (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για την επιστημονική, γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου e-sMARTEC και τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης των έργων SinCE-AFC, CityZen & RUMORE τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας «INTERREG EUROPE 2014-2020».   Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την απόφαση έγκρισης καθώς και τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για την επιστημονική, γραμματειακή, διοικητική,…
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Ενεργειών Δημοσιότητας», στο πλαίσιο του έργου “ Promote Tourism and Culture through the Water” («Προώθηση του Τουρισμού και του Πολιτισμού μέσω των υδάτων») με ακρωνύμιο “ ToCulter ”, που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC «CCI 2014 TC 16 I5CB 009»,  ΠΕΡΙΛΗΨΗ 20PROC006139306