ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προκηρύξεις

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Ενεργειών Δημοσιότητας», στο πλαίσιο του έργου “ Promote Tourism and Culture through the Water” («Προώθηση του Τουρισμού και του Πολιτισμού μέσω των υδάτων») με ακρωνύμιο “ ToCulter ”, που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC «CCI 2014 TC 16 I5CB 009»,  ΠΕΡΙΛΗΨΗ 20PROC006139306        
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι Την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για τη γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης των έργων TOCULTER και WE CROSS BORDERS τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασυνοριακής συνεργασίας “INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009”. Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΤΑ ΚΜ (www.rdfcm.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα http://sites.diavgeia.gov.gr/ptakm την Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2020. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 15:00. Η κατάθεση αιτήσεων θα…
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι Την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για την επιστημονική, γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου e-sMARTEC και τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης των έργων SinCE-AFC, CityZen & RUMORE τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας «INTERREG EUROPE 2014-2020», στα οποία το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει ως εταίρος. Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΤΑ ΚΜ (www.rdfcm.gr) καθώς…
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Διεθνές Ανοιχτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών που ορίζει η διακήρυξη, για την επιλογή οικονομικού φορέα για την για το έργο «Υλοποίηση δράσεων του στρατηγικού σχεδίου δράσης για την προβολή και προώθηση των αγροδιατροφικών προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/ΠΤΑ ΚΜ για τα έτη 2020-2021», προϋπολογισμού εννιακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων εξήντα ευρώ (959.260,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και ενός εκατομμυρίου εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (1.189.482,40 € με ΦΠΑ) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής προσφορά.…
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την απόφαση έγκρισης καθώς και τον πίνακα κατάταξης  των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για τη γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου ACTION PLAN FOR SOCIAL ENTREPRENEURHIP, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας “Interreg V-A, Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”, και των έργων WE CROSS BORDERS και TOCULTER, που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας “INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009” (αριθμός πρόσκλησης τ.τ. 2746/06-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΧΣ9ΟΡΡΓ-ΞΚΒ)). Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί της απόφασης έγκρισης λήγει την…
        Ανακοινώνουμε ότι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ ΚΜ) διενεργεί ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό κάτω  των ορίων, για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων» στο πλαίσιο του έργου FLOOD PROTECTION που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A « GREECE - BULGARIA 2014-2020». προϋπολογισμού 220.000,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς ανά τμήμα, βάσει τιμής. Αριθμός Διακήρυξης: τ.τ. _2941/20-09-2019 Προϋπολογισμός: 220.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (177.419,35 €, άνευ Φ.Π.Α.) Το έργο χρηματοδοτείται κατά 85% από το…
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις Δράσεις 5.1-  «Εκπαίδευση στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» & 5.2-«Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας για στελέχη και μετόχους υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων» στο πλαίσιο του έργου «Action Plan for Social Entrepreneurship». Παρατείνεται έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2019 η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Δράση 5.1 – «Εκπαίδευση στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» και για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Δράση 5.2 - «Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας για στελέχη και μετόχους υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων», στο πλαίσιο του έργου «Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη και Λειτουργία ενός Εκτελεστικού Μηχανισμού για την Υποστήριξη και την…
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι Την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών) για τη γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου ACTION PLAN FOR SOCIAL ENTREPRENEURHIP, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας “Interreg V-A, Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”, και των έργων WE CROSS BORDERS και TOCULTER, που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας “INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009”, στα οποία το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής…
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις Δράσεις 5.1- «Εκπαίδευση στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» & 5.2-«Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας για στελέχη και μετόχους υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων» στο πλαίσιο του έργου «ActionPlanforSocialEntrepreneurship». Παρατείνεται έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2019 η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Δράση 5.1 – «Εκπαίδευση στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» και για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Δράση 5.2 - «Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας για στελέχη και μετόχους υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων», στο πλαίσιο του έργου «Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη και Λειτουργία ενός Εκτελεστικού Μηχανισμού για την Υποστήριξη και την Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της…
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή οικονομικού φορέα για το έργο «Προμήθεια έκδοσης έργου σε έντυπη μορφή για την προβολή εναλλακτικών μορφών Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Αγγλική γλώσσα και ηλεκτρονική διασύνδεση μέσω QR Code», προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και εξήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (63.600,00 €) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής προσφορά. Αριθμ Πρωτ Διακήρυξης: ττ 2163/18-07-2019. Χρόνος και Τόπος Διενέργειας Διαγωνισμού: 12 Αυγούστου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198, 54655 Θεσ/νίκη. Χρόνος…