ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προκηρύξεις

Διαγωνισμός Εκτυπωτικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου RIMED

Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 15/09/2011

                                                                                                                          Αριθμ. Πρωτ.: οικ.  1389

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τo έργο «Παροχή εκτυπωτικών υπηρεσιών τελικής εκδήλωσης του έργου “RIMED: Responsible Industries of the Mediterranean» 1G-MED08-419» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος MED”.

Παρακαλείστε να υποβάλλετε την προσφορά σας στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (Θεμ. Σοφούλη 62Α,  546 55, Θεσσαλονίκη, Πληροφορίες: κ. Στάιου τηλ. 2310 403000) μέχρι την:

Τρίτη  20 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 12:00.

Η διάρκεια του έργου καθορίζεται έως τις 26/9/2011 και ώρα 12:00.

Ο Προϋπολογισμός του Έργου έχει οριστεί έως στο ποσό των πέντε χιλιάδων  Ευρώ (5.000 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή ποσού τεσσάρων χιλιάδων εξήντα πέντε ευρώ και τεσσάρων λεπτών (4.065,04 €) πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (934,96 €).

Το αντικείμενο και οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου  επισυνάπτονται.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (www.rdfcm.gr) και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

  

     Ο Αντιπρόεδρος του ΠΤΑ ΚΜ

Διονύσης Χ. Ψωμιάδης

Αντιπεριφερειάρχης

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τεύχος Προκήρυξης Διαγωνισμού

Last modified on Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016 11:54