ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προκηρύξεις

«Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για την Υλοποίηση του Έργου “INN.O.V.Age του προγράμματος Interreg IVC».

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012

 

Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 436/2012 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (81η συνεδρίαση/23-11-2012) καθώς και την με αριθμό  οικ1952/28-11-2012 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για την Υλοποίηση του Έργου “INN.O.V.Age – Improvement  the effectiveness  of  regional  development  policies  in eco-INNovation  for  smart   hOme  and independent  liVing to increase  the  quality  of  life  of  Ageing people” που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg IVC» προϋπολογισμού 111.505,00 με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Επισυνάπτονται η Περίληψη της Διακήρυξης και το Τεύχος Διακήρυξης, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού.

Περίληψη της Διακήρυξης...

Τεύχος Διακήρυξης...

Last modified on Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016 11:49