ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προκηρύξεις

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για το έργο «Απομαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων του ΠΣ Κεντρικής Μακεδονίας»

Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2013

Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013

 

Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 464/2013 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (85η συνεδρίαση/12-04-2013) καθώς και την με αριθμό  οικ999/11-06-2013 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει:

«Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών της απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων του Π.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά».

Ο συνολικός  προϋπολογισμός του έργου του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των ένδεκα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (11.864,00 €) (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α)

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κ.Μ., 1ος όροφος, Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α, 54655 Θεσσαλονίκη, στις 20-06-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 9.00 π.μ. έως τις 14.00, μέχρι την 19/6/2013 στο Π.Τ.Α. Κ.Μ., Θ. Σοφούλη 62Α, 1ος όροφος. Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την 19-06-2013 ανωτέρω ημερομηνία θεωρούνται αυτοδικαίως εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

 

Κριτήριο αξιολόγησης: Χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, της έναρξης αρχομένης από της επομένης της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

 

Προσφορά η οποία ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 

Οι Τεχνικές προδιαγραφές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και οι όροι του διαγωνισμού αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα που ακολουθεί.

 

Παράρτημα

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό δίνονται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας στο τηλέφωνο 2310 403006 κος Ηρακλής Μήτσιος.

 

 

Last modified on Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016 11:48