ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προκηρύξεις

Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και άλλων ειδών για τις ανάγκες του ΠΤΑ ΚΜ προϋπολογισμού 6.000,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη συνολικά προσφορά.

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

 

Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 463/2013 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (85η συνεδρίασης / 12-04-2013) καθώς και την με αριθμό  οικ903/30-05-2013 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία την 7η Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:00, για την επιλογή αναδόχου, ως προς το έργο «προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού, toner και μελάνια εκτυπωτών,   διαφόρων ειδών γραφικής ύλης, αρχειοθέτησης, αναλωσίμων και ηλεκτρολογικού υλικού   για τις ανάγκες του ΠΤΑ ΚΜ και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη συνολικά προσφορά

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 4, 1ος όροφος, Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α, 54655 Θεσσαλονίκη, στις 10/06/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται καθημερινά από τις 08:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ., μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, ήτοι την Παρασκευή 07/06/2013, στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 9, 1ος όροφος. Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Στο παράρτημα Ι περιγράφονται τα προς προμήθεια υλικά, οι ποσότητες από το κάθε υλικό καθώς και λεπτομέρειες για το κάθε υλικό.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους εγγράφως σε σφραγισμένο φάκελο χρησιμοποιώντας τον πίνακα του παραρτήματος Ι.

Η οικονομική προσφορά του Προσφέροντος θα περιλαμβάνει το συνολικό ποσό σε ευρώ (χωρίς και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο Ανάδοχος το έργο. Το ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής.

Επισημαίνεται ότι:

  • Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου.
  • Οι προσφορές δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για 4 μήνες  (4) μήνες από την ημέρα της προσφοράς.
  • Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος η ανάθεση γίνεται κατά σειρά επιλογής.
  • Η συνολική αμοιβή με βάση την προσφορά του Ανάδοχου που θα περιληφθεί στην Σύμβαση του, δεν αναθεωρείται.
  • Η παράδοση των υλικών θα γίνει εντός 10 εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης
  • Οικονομική προσφορά μεγαλύτερη της προϋπολογιζόμενης δαπάνης δεν γίνεται δεκτή και επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς και τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου.

Διευκρινήσεις επί του διαγωνισμού δίνονται από τον κ. Μιχαηλίδη Κωνσταντίνο στο τηλ 2310 403004

Απόφαση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού

Παράρτημα Ι

Last modified on Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016 11:48