ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προκηρύξεις

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό του Έργου «ClusterPoliSEE»

Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013

 

Λόγω της απεργίας του τύπου την προηγούμενη εβδομάδα και της μη δημοσίευσης της περίληψης του Ανοιχτού Διαγωνισμού  για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για την Υλοποίηση του Έργου «Ευφυείς πολιτικές για τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη -ClusterPoliSEE – Smarter Cluster Policies for South East Europe» στις εφημερίδες εγκαίρως και έχοντας υπόψη:

  •  την με αριθμό πρωτ. οικ1087/19-6-2013 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ

αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσφορών για το Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για την Υλοποίηση του Έργου «Ευφυείς πολιτικές για τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη -ClusterPoliSEE – Smarter Cluster Policies for South East Europe» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά έως την Δευτέρα 22 Ιουλίου 2013 και ώρα 14:00.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 4, 1ος όροφος, Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α, 54655 Θεσσαλονίκη, στις 22/07/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 .

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται καθημερινά από τις 08:30 π.μ. έως τις 14:00   μέχρι και την ημέρα του διαγωνισμού, ήτοι στις 22/07/2013, στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 9, 1ος όροφος και ώρα 14:00. Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση του προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ για την παράταση υποβολής των προσφορών και η περίληψη του διαγωνισμού

Κατά τα λοιπά οι όροι του διαγωνισμού παραμένουν ως έχουν

Απόφαση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών

Last modified on Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016 11:46