ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προκηρύξεις

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού στο πλαίσιο του έργου “ INNOPOLIS” του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg IVC

Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία την 16η Μαΐου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για την επιλογή αναδόχου, ως προς το έργο της παροχής συμβουλευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του εγκεκριμένου έργου με τίτλο Innovation Policy in University City Regions-INNOPOLIS” του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg IVC, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά.

Επισυνάπτονται η Περίληψη της Προκήρυξης και το Τεύχος Προκήρυξης Διαγωνισμού, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού.

Περίληψη της Προκήρυξης

Τεύχος Προκήρυξης Διαγωνισμού

 

 

Last modified on Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016 11:56