ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προκηρύξεις

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για τεχνικό σύμβουλο του Έργου «CC-WARE» του προγράμματος South East Europe (SEE) προϋπολογισμού 48.350,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013

 

Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 467/2013 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (85η συνεδρίαση/12-04-2013) καθώς και την με αριθμό  οικ851/24-05-2013 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης /Διεύθυνση Υδάτων  Κεντρικής Μακεδονίας  και στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για την Υλοποίηση του Έργου “CC-WARE– Mitigating Vulnerability of Water Resources under climate change ” που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής  Συνεργασίας South East Europe (SEE) προϋπολογισμού 48.350,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 4, 1ος όροφος, Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α, 54655 Θεσσαλονίκη, στις 11/06/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται καθημερινά από τις 08:30 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ., μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, ήτοι στις 10/06/2013, στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 9, 1ος όροφος.

Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Επισυνάπτονται η Περίληψη της Διακήρυξης και το Τεύχος Διακήρυξης, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού.

Περίληψη της Διακήρυξης

Τεύχος Διακήρυξης

Last modified on Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016 11:48