ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προκηρύξεις

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτρονικών υπολογιστών στο πλαίσιο του έργου “MED-ROUTE – Mediterranean Route for Tourism and Culture” που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ENPI CBC MED».

Πέμπτη, 03 Ιανουαρίου 2013

 

Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 453/2012 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (83η συνεδρίαση/27-12-2012) καθώς και την με αριθμό  οικ.8/3-1-2013 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτρονικών υπολογιστών στο πλαίσιο του έργου MED-ROUTE – Mediterranean Route for Tourism and Culture” που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ENPI CBC MED» προϋπολογισμού 4.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του   ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 4, 1ος όροφος, Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α, 54655 Θεσσαλονίκη, στις 14/01/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται καθημερινά από τις 08:30 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ., μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, ήτοι στις 11/01/2013, στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 9, 1ος όροφος.

Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Επισυνάπτονται η Περίληψη της Διακήρυξης και το Τεύχος Διακήρυξης, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού.

Περίληψη...

Τεύχος Διακήρυξης...

Last modified on Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016 11:48