ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προκηρύξεις

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης του πακέτου εργασίας 4 Διάχυση -Επικοινωνία και του πακέτου εργασίας 5 Διοίκηση -Συντονισμός στο πλαίσιο του έργου «ECOSATELLITE» προϋπολογισμού 59.400,00 €.

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012

 

Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 448/2012 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (82η συνεδρίαση/14-12-2012) καθώς και την με αριθμό  οικ2184/19-12-2012 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης του πακέτου εργασίας 4 Διάχυση -Επικοινωνία και του πακέτου εργασίας 5 Διοίκηση -Συντονισμός στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη ενός κοινού διαπεριφερειακού συστήματος παρακολούθησης για την περιβαλλοντική προφύλαξη και διατήρηση της Μαύρης Θάλασσας - «ECOSATELLITE» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «BLACK SEA»  προϋπολογισμού 59.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του   ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 4, 1ος όροφος, Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α, 54655 Θεσσαλονίκη, στις 7/01/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται καθημερινά από τις 08:30 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ., μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, ήτοι στις 4/01/2013, στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 9, 1ος όροφος.

Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Επισυνάπτονται η Περίληψη της Διακήρυξης και το Τεύχος Διακήρυξης, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού.

Περίληψη...

Τεύχος Διακήρυξης...

Last modified on Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016 11:49