ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Υποστήριξη του ΠΤΑ ΚΜ για την ανάπτυξη του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για αγροτικές-αστικές συνεργασίες και τη διοργάνωση των συναντήσεων της LSG, στο πλαίσιο του Έργου RUMORE»

Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018

Interreg Europe logo   rumore fwto

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποιεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάπτυξη του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για αγροτικές-αστικές συνεργασίες και τη διοργάνωση των συναντήσεων της τοπικής ομάδας εμπλεκομένων φορέων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου RUMORE, INTERREG EUROPE 2014-2020», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δέκα τριών χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (13.640,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (11.000,00€ άνευ Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει το ΠΤΑ ΚΜ και συγκεκριμένα τον προϋπολογισμό του έργου “RUMORE”.
Ο χρόνος προετοιμασίας των υποψηφίων για την υποβολή των προσφορών τους θα είναι επτά (7) ημερολογιακές ημέρες με καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 15:00 μ.μ.. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών (courier), στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Βασιλίσσης Όλγας 198, Τ.Κ.: 54655, Θεσσαλονίκη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:00 μ.μ., στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Βασιλίσσης Όλγας 198, Τ.Κ.: 54655, Θεσσαλονίκη.
Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που επισυνάπτεται αναφέρονται αναλυτικά οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα:
• 2310403003, κ. Σπάνδο Ιωάννη, Τμήμα Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων του ΠΤΑ ΚΜ,
• 2310403004, και Στύλα Κορίνα, Επιστημονικός Συνεργάτης, ΠΤΑ ΚΜ.


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Last modified on Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018 15:38