ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προκηρύξεις

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «e-smartec»

Παρασκευή, 08 Μαΐου 2020

esmarteclogo

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Τεχνική υποστήριξη για τη διοργάνωση δράσεων προβολής και συναντήσεων, και για τη διαχείριση του έργου e-smartec, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg Europe 2014-2020».

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών είναι η Τετάρτη 20/5/2020 και ώρα 15:00  μ.μ.

Η υποβολή των προσφορών θα γίνεται καθημερινά από τις 09:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198, Γραφείο 10, 1ος όροφος.

Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κατατεθούν ή υποβληθούν μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα επιστραφούν στους διαγωνιζόμενους χωρίς να αποσφραγιστούν.

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης αποτελεί η επισυναπτόμενη Διακήρυξη, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι όροι και η διαδικασία υποβολής των προσφορών. 

 

Last modified on Παρασκευή, 08 Μαΐου 2020 13:09