ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προκηρύξεις

Διευκρίνηση επί του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για το έργο “Αξιολόγηση της απόδοσης και της δια-λειτουργικότητας των μέτρων παρέμβασης αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή της λεκάνης απορροής του Στρυμόνα”

Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020

LOGO pta

Διευκρίνηση επί του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για το έργο “Αξιολόγηση της απόδοσης και της δια-λειτουργικότητας των μέτρων παρέμβασης αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταμού Στρυμόνα” στο πλαίσιο του έργου “Flood Protection - Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», προϋπολογισμού 350.000,00 με ΦΠΑ με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Σχετ.: Η αριθμ. ΤΤ 1710 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC006811806)

Διευκρινίζεται ότι για την ανωτέρω σχετική διακήρυξη στην ανάρτηση στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στην ενότητα Τεχνικές Προδιαγραφές της καρτέλας ΚΕΦΑΛΙΔΑ εκ παραδρομής δεν συμπληρώθηκαν οι Ιδιότητες. 
Κατά συνέπεια και λόγω αναγκαιότητας διόρθωσης του σφάλματος, προχωρήσαμε στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ σε δημιουργία τροποποίησης του διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό α/α 92824. Επομένως στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, ο νέος συστημικός αριθμός του εν θέματι διαγωνισμού είναι ο α/α 92824,1.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις της σχετικής ως άνω διακήρυξης.

 Διευκρίνηση (pdf)

 

Last modified on Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020 14:34