ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προκηρύξεις

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την προκήρυξη για την επιλογή οικονομικού φορέα για το έργο Παροχή διευκρινίσεων «Παραγωγή Προωθητικού Οπτικοακουστικού Υλικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Ενέργειες Επικοινωνίας»

Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2019

Με το παρόν ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους που έχουν λάβει αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή οικονομικού φορέα για το έργο «Παραγωγή Προωθητικού Οπτικοακουστικού Υλικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Ενέργειες Επικοινωνίας», αναφορικά με διευκρινίσεις που δίνονται κατόπιν υποβληθέντων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ ερωτημάτων.

Παροχή Διευκρινίσεων επί της διακήρυξης

Last modified on Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2019 14:07