ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προκηρύξεις

Διευκρίνηση επί του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης για την Ανάπτυξη, Οργάνωση και Λειτουργία του Γραφείου Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών (ΔΟΠ) (Film Office) της ΠKM

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020

LOGO pta

Διευκρίνηση επί του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης για την Ανάπτυξη, Οργάνωση και Λειτουργία του Γραφείου Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών (ΔΟΠ) (Film Office) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», προϋπολογισμού εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ (140.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (173.600,00 € με ΦΠΑ) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής προσφορά.

Σχετ.: Η αριθμ. 1572/19-05-2020 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC006727764)

 Διευκρινίζεται ότι εκ παραδρομής για την ανωτέρω σχετική διακήρυξη στην ανάρτηση στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ δεν επιλέχτηκε η ένδειξη ότι ο διαγωνισμός αποτελεί Διαδικασία 2 σταδίων (Δικαιολογητικά /Τεχνική - Οικονομική) ενώ ο διαγωνισμός είναι δύο σταδίων.

Κατά συνέπεια και λόγω αναγκαιότητας διόρθωσης του σφάλματος, δημιουργήθηκε νέος συστημικός αριθμός, οπότε στην σελίδα (7) στο άρθρο «1.6 Δημοσιότητα» της εν λόγω διακήρυξης που αναφέρεται ότι στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ ο Συστημικός Αριθμός είναι ο α/α 92289, ο ορθός συστημικός αριθμός του εν θέματι διαγωνισμού είναι ο α/α 92708.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις της σχετικής ως άνω με αριθμ. 1572/19-05-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006727764) διακήρυξης.

 

 

 

Last modified on Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020 14:26