ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προκηρύξεις

Ανακοίνωση της απόφασης έγκρισης και του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου για τα έργα e-sMARTEC, SinCE-AFC, CityZen & RUMORE

Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020

LOGO pta

Ανακοίνωση της απόφασης έγκρισης και του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων για τη σύναψη τριών (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για την επιστημονική, γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου e-sMARTEC και τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης των έργων SinCE-AFC, CityZen & RUMORE τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας «INTERREG EUROPE 2014-2020».

 

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την απόφαση έγκρισης καθώς και τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για την επιστημονική, γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου e-sMARTEC και τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης των έργων SinCE-AFC, CityZen & RUMORE τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας «INTERREG EUROPE 2014-2020» (αριθμός πρόσκλησης τ.τ. 4231/27-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΨΚ5ΟΡΡΓ-ΛΩΟ).

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί της απόφασης έγκρισης λήγει την προσεχή Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020.

Πατήστε στα σχετικά link

Πρακτικό επιτροπής cityzen & rumore

Απόφαση έγκρισης cityzen & rumore

Πίνακας κατάταξης cityzen & rumore

Πρακτικό επιτροπής e-smartec

Απόφαση έγκρισης e-smartec

Πίνακας κατάταξης e-smartec

Πρακτικό έγκρισης since-afc

Απόφαση έγκρισης since-afc

Πίνακας κατάταξης since-afc

Last modified on Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020 13:12