ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προκηρύξεις

Ανακοίνωση σχετικά με τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό: «Αξιολόγηση της απόδοσης και της δια-λειτουργικότητας των μέτρων παρέμβασης αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταμού Στρυμόνα” στο πλαίσιο του έργου “Flood Protection"

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020

FP LOGO 

Συμπληρωματικές Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τίτλο: «Αξιολόγηση της απόδοσης και της δια-λειτουργικότητας των μέτρων παρέμβασης αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταμού Στρυμόνα” στο πλαίσιο του έργου “Flood Protection - Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, με Αναθέτουσα Αρχή το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, εκτιμώμενης αξίας 350.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και ΑΔΑΜ 20PROC006811806 2020-06-03.

Σε ερώτημα που μας τέθηκε μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, για την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τον ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τίτλο: «Αξιολόγηση της απόδοσης και της δια-λειτουργικότητας των μέτρων παρέμβασης αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταμού Στρυμόνα” στο πλαίσιο του έργου “Flood Protection - Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εκ παραδρομής δεν αναγράφεται στην διακήρυξη το απαιτούμενο ποσοστό του προϋπολογισμού της υπό ανάθεση υπηρεσίας (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) που απαιτείται να διαθέτουν οι οικονομικοί φορείς ως μέσο κύκλο εργασιών, για τα τελευταία 3 έτη- διαχειριστικές χρήσεις (2016-2017-2018). Για τον λόγο αυτό μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στο πεδίο «Σημείωση στους προμηθευτές» έχει ήδη συμπεριληφθεί το σχετικό κείμενο που αφορά και το ερώτημά.
Συγκεκριμένα:

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο κύκλο εργασιών τα τελευταία 3 έτη - διαχειριστικές χρήσεις (2016, 2017, 2018) τουλάχιστον ίσο με το 200% του προϋπολογισμού της υπό ανάθεση Υπηρεσίας (μη συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ). Σε περίπτωση όπου ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το 200% του προϋπολογισμού της υπό ανάθεση Υπηρεσίας (μη συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ).Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

 

Συμπληρωματικές Πληροφορίες (pdf)

 

Last modified on Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020 11:01