ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προκηρύξεις

Προκήρυξη για την επιλογή οικονομικού φορέα για το έργο «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και στην ΠΚΜ για τη Σύσταση και Λειτουργία Παρατηρητηρίου Προσφύγων και Μεταναστών.

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020

LOGO pta

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών που ορίζει η διακήρυξη, για την επιλογή οικονομικού φορέα για το έργο «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τη Σύσταση και Λειτουργία Παρατηρητηρίου Προσφύγων και Μεταναστών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€ με ΦΠΑ) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής προσφορά.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη και τα συνημμένα Παραρτήματα αυτής που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Η ανάθεση και η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους της Διακήρυξης, τα έγγραφα της σύμβασης με την τήρηση των οριζόμενων στο Ν.4412/8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύουν.
Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί στα γραφεία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, στην οδό Βασιλίσσης Όλγας 198. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίζεται σε 15 ημέρες από την επομένη της ημερομηνία καταχώρησης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. βάσει του άρθρου 121 του Ν. 4412/2016.
Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης καθώς και τα συνημμένα τεύχη θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Π.Τ.Α.Κ.Μ www.rdfcm.gr.
Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης αποτελεί το Τεύχος προκήρυξης του Διαγωνισμού, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 403006 κ. Ηρακλή Μήτσιο ή 2310 403053 κα Κυριακή Κυσσά και  ή στα email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  II_ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΤΕΥΔ

 

 

Last modified on Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020 13:26