ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προκηρύξεις

Προκήρυξης συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή οικονομικού φορέα για το έργο “Συμμετοχή της ΠΚΜ/ΠΤΑ ΚΜ, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μαγειρικής Villeroy et Boch και στη 13η ΔΕ για τη Γαστρονομία (EXPOGAST)

Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2018

LOGO pta


To Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών που ορίζει η διακήρυξη, για την επιλογή οικονομικού φορέα για το έργο “Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του ΠΤΑ ΚΜ, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μαγειρικής Villeroy et Boch και στη 13η Διεθνή Εμπορική Έκθεση για τη Γαστρονομία (EXPOGAST) που θα διεξαχθούν από 24 Νοεμβρίου 28 Νοεμβρίου 2018, στο Luxexpo The Box στο Λουξεμβούργο», προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24% (24.800,00 €) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής προσφορά.
Η προϋπολογισθείσα αξία της παροχής υπηρεσιών του παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24.800,00 €)
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της διακήρυξης.
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται σφραγισμένοι α) είτε με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, β) είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, Προσφορές που θα υποβάλλονται μετά τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα όπως ορίζονται στην διακήρυξη θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα και ώρα, εφαρμοζόμενων των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών, στην αίθουσα συσκέψεων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Βασιλίσσης Όλγας 198. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίζεται σε 12 ημέρες από την επομένη της ημερομηνία δημοσίευσης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. βάσει του άρθρου 27 και 67 του Ν. 4412/2016. (ΑΔΑΜ: 18PROC003789413)

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Βασιλίσσης Όλγας 198 – 54655 Θεσσαλονίκη, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, 16η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Βασιλίσσης Όλγας 198 – 54655 Θεσσαλονίκη, στις 17/10/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης αποτελεί το Τεύχος προκήρυξης του Διαγωνισμού, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού.

Πληροφορίες: κ. Η.Μήτσιος, Τηλ: 2310 403006, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

 

Τεύχος Διακήρυξης...

ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΤ 1506

Last modified on Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2018 16:48