ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προκηρύξεις

Προκήρυξη για την επιλογή οικονομικού φορέα για το έργο «Παραγωγή Προωθητικού Οπτικοακουστικού Υλικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Ενέργειες Επικοινωνίας»

Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019

LOGO pta

Διακήρυξη δημοσίου ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή οικονομικού φορέα για το έργο «Παραγωγή Προωθητικού Οπτικοακουστικού Υλικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Ενέργειες Επικοινωνίας», προϋπολογισμού τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τετρακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (496.000,00 €) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής προσφορά.

Αριθμ Πρωτ Διακήρυξης: ττ 404/07-02-2019

Χρόνος και Τόπος Διενέργειας Διαγωνισμού: 26 Μαρτίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198, 54655 Θεσ/νίκη, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, www.eprocurement.gov.gr

Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών : 19 Μαρτίου 2019 και ώρα 15 :00 μ.μ.

στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, www.eprocurement.gov.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη διακήρυξης του διαγωνισμού από το site του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης κεντρικής Μακεδονίας www.rdfcm.gr και από την πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, www.eprocurement.gov.gr

Η Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού άνευ ΦΠΑ, δηλαδή σε οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000,00 €).

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΤΑΚΜ 

 

Τεύχος Προκήρυξης του Διαγωνισμού...

 

Last modified on Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019 10:05