ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προκηρύξεις

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για «Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη βιώσιμη κινητικότητα προς τους φορείς και τους πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του έργου “REFORM”

Τετάρτη, 05 Σεπτεμβρίου 2018

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη βιώσιμη κινητικότητα προς τους φορείς και τους πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του έργου “REFORM”- “Integrated REgional Action Plan For Innovative, Sustainable and LOw CaRbon Mobility”» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG EUROPE», προϋπολογισμού 27.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 761/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΤΑ για διενέργεια διαγωνισμού, καθώς και την υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ. 2206/2018 Απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει:

Συνοπτικό Διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 17η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη βιώσιμη κινητικότητα προς τους φορείς και τους πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του έργου “REFORM”- “Integrated REgional Action Plan For Innovative, Sustainable and LOw CaRbon Mobility”» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG EUROPE» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (22.338,71€) πλέον του νόμιμου Φ.Π.Α., ύψους 24%, δηλαδή πέντε χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ενός ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (5.361,29€), συνολικά είκοσι επτά χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (27.700,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Βασιλίσσης Όλγας 198 – 54655 Θεσσαλονίκη, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, 17η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Βασιλίσσης Όλγας 198 στις 18/09/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης αποτελεί το Τεύχος προκήρυξης του Διαγωνισμού, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού.

Πληροφορίες: κα Λ.Τσώλη, Τηλ: 2310 403008, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
& κα Ρ. Κοκκινίδου τηλ: 2313 319 897,
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Last modified on Παρασκευή, 07 Σεπτεμβρίου 2018 12:16