ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προκηρύξεις

Προκήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου του έργου: “ToCulter”

Τρίτη, 05 Μαρτίου 2019

 project logo

 

Προκήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Τεχνική Υποστήριξη για τη διαχείριση και υλοποίηση δράσεων του έργου “Promote tourism and Culture through the water” με ακρωνύμιο “ToCulter” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG- IPA CBC «Ελλάδα-πΓΔΜ 2014-2020» προϋπολογισμού 123.000,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Αριθμός Διακήρυξης: τ.τ. 616/04-03-2019

Προϋπολογισμός: 123.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (99.193,54 €, άνευ Φ.Π.Α.)

Το έργο χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG - IPA CBC «Ελλάδα-πΓΔΜ 2014-2020» με Κωδικό ΣΑΕΠ 2018ΕΠ40860006.

Διάρκεια του έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και την ολοκλήρωση του έργου “ToCulter ”, ήτοι 2/10/2019.

Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών : 26/03/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.

στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, www.eprocurement.gov.gr

Χρόνος και Τόπος Διενέργειας Διαγωνισμού: 01/04/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Βασιλίσσης Όλγας 198, 54655 Θεσ/νίκη, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, www.eprocurement.gov.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη διακήρυξης του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης κεντρικής Μακεδονίας www.rdfcm.gr και από την πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, www.eprocurement.gov.gr

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων και τα κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης ορίζονται στη διακήρυξη.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι στο ποσό των χιλίων εννιακόσιων ογδόντα τριών και ογδόντα επτά λεπτών (1.983,87€).

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΤΑΚΜ

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. από το Τμήμα Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης & Υλοποίησης Προγραμμάτων του Π.Τ.Α. Κ.Μ Β.Όλγας 198, τηλ. 2310403008 για διαδικαστικά θέματα και για τεχνικά θέματα. Ερωτήματα για την διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ...

Project logo...

Last modified on Τρίτη, 05 Μαρτίου 2019 16:23