ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προκηρύξεις

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Ενεργειών Δημοσιότητας», στο πλαίσιο του έργου “ ToCulter ”

Τετάρτη, 08 Ιανουαρίου 2020

LOGO pta

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Ενεργειών Δημοσιότητας», στο πλαίσιο του έργου “ Promote Tourism and Culture through the Water” («Προώθηση του Τουρισμού και του Πολιτισμού μέσω των υδάτων») με ακρωνύμιο “ ToCulter ”, που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC «CCI 2014 TC 16 I5CB 009», 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

20PROC006139306