ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προκηρύξεις

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων (μελάνια εκτυπωτών)

Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης του έργου: «Αγορά γραφικής ύλης για τις ανάγκες λειτουργίας του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή).

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης βρίσκεται στο ακόλουθο link:

 Πρόσκληση για προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων...

 

Last modified on Δευτέρα, 04 Φεβρουαρίου 2019 13:23