ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου SinCE-AFC – “Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain”.

Τρίτη, 12 Μαΐου 2020

LOGO pta

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποιεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου SinCE-AFC – “Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain”, που έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg Europe 2014-2020», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων εκατό ευρώ (15.100,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (12.177,42€ άνευ Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου “SinCE-AFC".

Ο χρόνος προετοιμασίας των υποψηφίων για την υποβολή των προσφορών τους θα είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 22 Μαΐου 2020 και ώρα 15:00 μ.μ.. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών (courier), στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Βασιλίσσης Όλγας 198, Τ.Κ.: 54655, Θεσσαλονίκη.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020 και ώρα 10:00 π.μ., στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Βασιλίσσης Όλγας 198, Τ.Κ.: 54655, Θεσσαλονίκη.

Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που επισυνάπτεται αναφέρονται αναλυτικά οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα:

  • 2310 403 008 κα Λαμπρινή Τσώλη, Τμήμα Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας.
  • 2310 403 056 κα Αστερία Μπούρα, Τμήμα Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας.