ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προκηρύξεις

Προκήρυξη για την επιλογή οικονομικού φορέα για το έργο «Υλοποίηση δράσεων του στρατηγικού σχεδίου δράσης για την προβολή και προώθηση των αγροδιατροφικών προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/ΠΤΑ ΚΜ για τα έτη 2020-2021»

Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2019

LOGO pta

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Διεθνές Ανοιχτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών που ορίζει η διακήρυξη, για την επιλογή οικονομικού φορέα για την για το έργο «Υλοποίηση δράσεων του στρατηγικού σχεδίου δράσης για την προβολή και προώθηση των αγροδιατροφικών προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/ΠΤΑ ΚΜ για τα έτη 2020-2021», προϋπολογισμού εννιακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων εξήντα ευρώ (959.260,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και ενός εκατομμυρίου εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (1.189.482,40 € με ΦΠΑ) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής προσφορά.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές, θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Προσφορές που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα όπως ορίζονται στην διακήρυξη θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών, στην αίθουσα συσκέψεων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Βασιλίσσης Όλγας 198. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίζεται σε 35 ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 27 και 67 του Ν. 4412/2016.

Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης καθώς και τα συνημμένα τεύχη θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης αποτελεί το Τεύχος προκήρυξης του Διαγωνισμού, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού.

 

 

Last modified on Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2019 14:32