ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προκηρύξεις

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή – εγκατάσταση - απεγκατάσταση περιπτέρου συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του ΠΤΑ ΚΜ στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “PHILOXENIA”»

Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018

 LOGO pta

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών που ορίζει η διακήρυξη, για την επιλογή οικονομικού φορέα για το έργο «Κατασκευή – εγκατάσταση - απεγκατάσταση περιπτέρου συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του ΠΤΑ ΚΜ στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “PHILOXENIA”, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από τις 9 έως τις 11 Νοεμβρίου 2018», προϋπολογισμού τριάντα ενός χιλιάδων ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24% (31.000,00 €) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής προσφορά.

Έχοντας υπόψη της με αριθμ. 771/2018 (αδα: 6Δ7ΘΟΡΡΓ-1ΧΕ) Απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ καθώς και την υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ. 2724/2018 (αδα: 9Π2ΝΟΡΡΓ-ΒΝΚ) Απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του ΠΤΑ ΚΜΗ το ΠΤΑ ΚΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 24η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, για την επιλογή αναδόχου του έργου «Κατασκευή – εγκατάσταση - απεγκατάσταση περιπτέρου συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του ΠΤΑ ΚΜ στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “PHILOXENIA”, προϋπολογισμού είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τριάντα ενός χιλιάδων ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (31.000,00 €)
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της διακήρυξης, την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ.
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται σφραγισμένοι α) είτε με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, β) είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Προσφορές που θα υποβάλλονται μετά τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα όπως ορίζονται στην διακήρυξη θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.
Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίζεται σε 12 ημέρες από την επομένη της ημερομηνία δημοσίευσης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. βάσει του άρθρου 27 και 67 του Ν. 4412/2016.
Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης καθώς και τα συνημμένα τεύχη βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Π.Τ.Α.Κ.Μ www.rdfcm.gr. το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης όπου αναφέρονται αναλυτικά οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού.

Πληροφορίες: Η. Μήτσιος, 2310 403006, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τεύχος Διακήρυξης...

ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΤ 1506

 

Last modified on Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018 15:37