ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προκηρύξεις

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος για την υποστήριξη της ΠΚΜ κατά τη Β’ Φάση του διαγωνισμού ΣΔΙΤ

Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2020

LOGO pta

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος για την υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά τη Β’ Φάση του διαγωνισμού ΣΔΙΤ με τίτλο: Αναβάθμιση Οδοφωτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με ΣΔΙΤ», µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, από πλευράς βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, προϋπολογισμού 74.400,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (60.000,00€ άνευ ΦΠΑ)

 

To Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους που έχουν λάβει αναλυτικό τεύχος της ως άνω διακήρυξης ότι κατόπιν της σχετικής απόφασης του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του εν θέματι διαγωνισμού έχει μετατεθεί από τις 21-08-2020 ημέρα Παρασκευή, στις 28-08-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00

 

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών (pdf)...