ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προκηρύξεις

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών που ορίζει η διακήρυξη, για την επιλογή οικονομικού φορέα για το έργο «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τη Σύσταση και Λειτουργία Παρατηρητηρίου Προσφύγων και Μεταναστών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€ με ΦΠΑ) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής προσφορά.Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη και τα συνημμένα…
Διευκρίνηση επί του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού «Τεχνικός  Σύμβουλος  Υποστήριξης  για  την  υλοποίηση  του έργου  "Pathways  of  Accessible  Heritage  Tourism"  που  έχει  ενταχθεί  στο  Πρόγραμμα  Ευρωπαϊκής  Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» προϋπολογισμού 98.892,50 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  βέλτιστης  σχέσης  ποιότητας  – τιμής. Σχετ.: Η αριθμ. ΤΤ 1985 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC006894829) Κατά τον έλεγχο του διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ, έγιναν κάποιες παρατηρήσεις που αφορούσαν την καρτέλα ΓΡΑΜΜΕΣ του διαγωνισμού μας.   Κατά συνέπεια και λόγω αναγκαιότητας διόρθωσης του σφάλματος στην καρτέλα ΓΡΑΜΜΕΣ, προχωρήσαμε στη διαδικτυακή…
  Συμπληρωματικές Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τίτλο: «Αξιολόγηση της απόδοσης και της δια-λειτουργικότητας των μέτρων παρέμβασης αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταμού Στρυμόνα” στο πλαίσιο του έργου “Flood Protection - Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, με Αναθέτουσα Αρχή το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, εκτιμώμενης αξίας 350.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και ΑΔΑΜ 20PROC006811806 2020-06-03. Σε ερώτημα που μας τέθηκε μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, για την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τον ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τίτλο: «Αξιολόγηση της απόδοσης…
Έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 24/2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α Κ.Μ. καθώς και την με αριθμό πρωτ.:οικ. 1985/18-06-2018 Απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Κ.Μ., το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 6η Ιουλίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, για την επιλογή αναδόχου για το έργο "Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου Pathways of Accessible Heritage Tourism” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας "INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020" προϋπολογισμού 98.892,50€ με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης…
Διευκρίνηση επί του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για το έργο “Αξιολόγηση της απόδοσης και της δια-λειτουργικότητας των μέτρων παρέμβασης αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταμού Στρυμόνα” στο πλαίσιο του έργου “Flood Protection - Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», προϋπολογισμού 350.000,00 με ΦΠΑ με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Σχετ.: Η αριθμ. ΤΤ 1710 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC006811806) Διευκρινίζεται ότι για την ανωτέρω σχετική διακήρυξη στην ανάρτηση στην πλατφόρμα του…
Διενέργεια δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή οικονομικού φορέα για το έργο:  “Αξιολόγηση της απόδοσης και  της δια-λειτουργικότητας των μέτρων παρέμβασης αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταμού Στρυμόνα” στο πλαίσιο του έργου “Flood Protection - Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», προϋπολογισμού 350.000,00 με ΦΠΑ με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.. Αριθμός Διακήρυξης: ΤΤ 1710 Προϋπολογισμός: 350.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (282.258,06 €, άνευ Φ.Π.Α.) Το έργο…
Διευκρίνηση επί του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης για την Ανάπτυξη, Οργάνωση και Λειτουργία του Γραφείου Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών (ΔΟΠ) (Film Office) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», προϋπολογισμού εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ (140.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (173.600,00 € με ΦΠΑ) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής προσφορά. Σχετ.: Η αριθμ. 1572/19-05-2020 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC006727764)  Διευκρινίζεται ότι εκ παραδρομής για την ανωτέρω σχετική διακήρυξη στην ανάρτηση στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ δεν επιλέχτηκε η ένδειξη ότι ο διαγωνισμός αποτελεί Διαδικασία 2 σταδίων…
  Διακήρυξη δημοσίου ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή οικονομικού φορέα για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης για την Ανάπτυξη, Οργάνωση και Λειτουργία του Γραφείου Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών (ΔΟΠ) (Film Office) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»   Διακήρυξη δημοσίου ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή οικονομικού φορέα για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης για την Ανάπτυξη, Οργάνωση και Λειτουργία του Γραφείου Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών (ΔΟΠ) (Film Office) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», προϋπολογισμού εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ (140.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (173.600,00€ με…
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποιεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου SinCE-AFC – “Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain”, που έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg Europe 2014-2020», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων εκατό ευρώ (15.100,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (12.177,42€ άνευ Φ.Π.Α.) και θα…
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι Την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Τεχνική υποστήριξη για τη διοργάνωση δράσεων προβολής και συναντήσεων, και για τη διαχείριση του έργου e-smartec, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg Europe 2014-2020». Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών είναι η Τετάρτη 20/5/2020 και ώρα 15:00  μ.μ. Η υποβολή των προσφορών θα γίνεται καθημερινά από τις 09:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198, Γραφείο 10, 1ος όροφος. Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κατατεθούν ή…