ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προκηρύξεις

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία την 16η Μαΐου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για την επιλογή αναδόχου, ως προς το έργο της παροχής συμβουλευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του εγκεκριμένου έργου με τίτλο “Innovation Policy in University City Regions-INNOPOLIS” του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg IVC, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά. Επισυνάπτονται η Περίληψη της Προκήρυξης και το Τεύχος Προκήρυξης Διαγωνισμού, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περίληψη της Προκήρυξης Τεύχος Προκήρυξης Διαγωνισμού