ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προκηρύξεις

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι Την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την Ανάπτυξη Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης στο πλαίσιο προώθησης της Αστικής Γεωργίας και τη διοργάνωση συναντήσεων του έργου στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του έργου CityZen – “Enhancing scalable innovations and new business models based on urban farming ecosystem values” το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Διαπεριφερειακό Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020». Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών είναι…
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης του έργου: «Αγορά γραφικής ύλης για τις ανάγκες λειτουργίας του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή). Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η προθεσμία υποβολής Προσφορών λήγει την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00 μ.μ. Αναλυτικά η Πρόσκλησηστο ακόλουθο link: Πρόσκληση για την προμήθεια γραφικής ύλης
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης του έργου: «Αγορά αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες λειτουργίας του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή). Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δέκα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (10.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.   Η προθεσμία υποβολής Προσφορών λήγει την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00 μ.μ.   Αναλυτικά η Πρόσκλησηστο ακόλουθο link: Πρόσκληση για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών
Ανακοίνωση της απόφασης έγκρισης και του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για τη γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης των έργων WE CROSS BORDERS και TOCULTER, που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας “INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009”.   Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την απόφαση έγκρισης καθώς και τον πίνακα κατάταξης  των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για τη γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης των έργων WE CROSS BORDERS και TOCULTER, που…
Ανακοίνωση της απόφασης έγκρισης και του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων για τη σύναψη τριών (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για την επιστημονική, γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου e-sMARTEC και τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης των έργων SinCE-AFC, CityZen & RUMORE τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας «INTERREG EUROPE 2014-2020».   Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την απόφαση έγκρισης καθώς και τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για την επιστημονική, γραμματειακή, διοικητική,…
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Ενεργειών Δημοσιότητας», στο πλαίσιο του έργου “ Promote Tourism and Culture through the Water” («Προώθηση του Τουρισμού και του Πολιτισμού μέσω των υδάτων») με ακρωνύμιο “ ToCulter ”, που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC «CCI 2014 TC 16 I5CB 009»,  ΠΕΡΙΛΗΨΗ 20PROC006139306        
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι Την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για τη γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης των έργων TOCULTER και WE CROSS BORDERS τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασυνοριακής συνεργασίας “INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009”. Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΤΑ ΚΜ (www.rdfcm.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα http://sites.diavgeia.gov.gr/ptakm την Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2020. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 15:00. Η κατάθεση αιτήσεων θα…
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι Την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για την επιστημονική, γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου e-sMARTEC και τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης των έργων SinCE-AFC, CityZen & RUMORE τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας «INTERREG EUROPE 2014-2020», στα οποία το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει ως εταίρος. Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΤΑ ΚΜ (www.rdfcm.gr) καθώς…
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Διεθνές Ανοιχτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών που ορίζει η διακήρυξη, για την επιλογή οικονομικού φορέα για την για το έργο «Υλοποίηση δράσεων του στρατηγικού σχεδίου δράσης για την προβολή και προώθηση των αγροδιατροφικών προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/ΠΤΑ ΚΜ για τα έτη 2020-2021», προϋπολογισμού εννιακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων εξήντα ευρώ (959.260,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και ενός εκατομμυρίου εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (1.189.482,40 € με ΦΠΑ) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής προσφορά.…
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την απόφαση έγκρισης καθώς και τον πίνακα κατάταξης  των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για τη γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου ACTION PLAN FOR SOCIAL ENTREPRENEURHIP, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας “Interreg V-A, Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”, και των έργων WE CROSS BORDERS και TOCULTER, που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας “INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009” (αριθμός πρόσκλησης τ.τ. 2746/06-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΧΣ9ΟΡΡΓ-ΞΚΒ)). Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί της απόφασης έγκρισης λήγει την…