ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προκηρύξεις

        Ανακοινώνουμε ότι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ ΚΜ) διενεργεί ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό κάτω  των ορίων, για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων» στο πλαίσιο του έργου FLOOD PROTECTION που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A « GREECE - BULGARIA 2014-2020». προϋπολογισμού 220.000,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς ανά τμήμα, βάσει τιμής. Αριθμός Διακήρυξης: τ.τ. _2941/20-09-2019 Προϋπολογισμός: 220.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (177.419,35 €, άνευ Φ.Π.Α.) Το έργο χρηματοδοτείται κατά 85% από το…
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις Δράσεις 5.1-  «Εκπαίδευση στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» & 5.2-«Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας για στελέχη και μετόχους υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων» στο πλαίσιο του έργου «Action Plan for Social Entrepreneurship». Παρατείνεται έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2019 η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Δράση 5.1 – «Εκπαίδευση στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» και για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Δράση 5.2 - «Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας για στελέχη και μετόχους υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων», στο πλαίσιο του έργου «Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη και Λειτουργία ενός Εκτελεστικού Μηχανισμού για την Υποστήριξη και την…
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι Την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών) για τη γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου ACTION PLAN FOR SOCIAL ENTREPRENEURHIP, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας “Interreg V-A, Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”, και των έργων WE CROSS BORDERS και TOCULTER, που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας “INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009”, στα οποία το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής…
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις Δράσεις 5.1- «Εκπαίδευση στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» & 5.2-«Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας για στελέχη και μετόχους υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων» στο πλαίσιο του έργου «ActionPlanforSocialEntrepreneurship». Παρατείνεται έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2019 η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Δράση 5.1 – «Εκπαίδευση στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» και για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Δράση 5.2 - «Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας για στελέχη και μετόχους υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων», στο πλαίσιο του έργου «Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη και Λειτουργία ενός Εκτελεστικού Μηχανισμού για την Υποστήριξη και την Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της…
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή οικονομικού φορέα για το έργο «Προμήθεια έκδοσης έργου σε έντυπη μορφή για την προβολή εναλλακτικών μορφών Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Αγγλική γλώσσα και ηλεκτρονική διασύνδεση μέσω QR Code», προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και εξήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (63.600,00 €) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής προσφορά. Αριθμ Πρωτ Διακήρυξης: ττ 2163/18-07-2019. Χρόνος και Τόπος Διενέργειας Διαγωνισμού: 12 Αυγούστου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198, 54655 Θεσ/νίκη. Χρόνος…
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του έργου «Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη και Λειτουργία ενός Εκτελεστικού Μηχανισμού για την Υποστήριξη και την Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Καινοτομίας» με ακρωνύμιο «Action Plan for Social Entrepreneurship» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «INTERREG V-A GREECE- BULGARIA 2014-2020», υλοποιεί τη Δράση «Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας για στελέχη και μετόχους υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων». Στο πλαίσιο της Δράσης περιλαμβάνονται: Παροχή εξειδικευμένης συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας 30 στελεχών και μετόχων υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων για τη οργάνωση, λειτουργία και υποστήριξη Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. Η συμβουλευτική παρέχεται…
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του έργου «Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη και Λειτουργία ενός Εκτελεστικού Μηχανισμού για την Υποστήριξη και την Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Καινοτομίας» με ακρωνύμιο «Action Plan for Social Entrepreneurship» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020», υλοποιεί την Δράση «Εκπαίδευση στην κοινωνική Επιχειρηματικότητα». Στο πλαίσιο αυτής της δράσης θα υλοποιηθεί ένα (1) εκπαιδευτικό σεμινάριο το οποίο αφορά την εκπαίδευση ατόμων που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και θέλουν να γνωρίσουν τις βασικές αρχές της Κοινωνικής…
   Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Υλοποίηση Ενεργειών Δημοσιότητας και Ενημέρωσης», στο πλαίσιο του έργου “Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” («Διασυνοριακός Προγραμματισμός και Μέτρα Υποδομών για την Αντιπλημμυρική Προστασία») με ακρωνύμιο “Flood Protection”, που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020» Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 7/2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΤΑ για διενέργεια διαγωνισμού, καθώς και την υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ. 1579/2019 Απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει: Συνοπτικό Διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών…
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για τη σύναψη μίσθωσης έργου για την γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης του έργου RUMORE (αριθμός πρόσκλησης ττ866/22-03-2019). Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των πινάκων κατάταξης λήγει την προσεχή Δευτέρα 22 Απριλίου 2019. Πίνακας κατάταξης έργου RUMORE... Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης...
  Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου “Greece and the former Yugoslav Republic of Macedonia Border Infrastructure Development” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009» στο πλαίσιο του  έργου “Greece and the former Yugoslav Republic of Macedonia Border Infrastructure Development” με ακρωνύμιο “We Cross Borders” του Προγράμματος «INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009» προϋπολογισμού 26.854,84€ πλέον ΦΠΑ 24% και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει…