ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προκηρύξεις

  Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών που ορίζει η διακήρυξη, για την επιλογή οικονομικού φορέα για το έργο «Κατασκευή – εγκατάσταση - απεγκατάσταση περιπτέρου συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του ΠΤΑ ΚΜ στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “PHILOXENIA”, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από τις 9 έως τις 11 Νοεμβρίου 2018», προϋπολογισμού τριάντα ενός χιλιάδων ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24% (31.000,00 €) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής προσφορά. Έχοντας υπόψη της με αριθμ. 771/2018 (αδα: 6Δ7ΘΟΡΡΓ-1ΧΕ) Απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ καθώς και την…
To Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών που ορίζει η διακήρυξη, για την επιλογή οικονομικού φορέα για το έργο “Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του ΠΤΑ ΚΜ, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μαγειρικής Villeroy et Boch και στη 13η Διεθνή Εμπορική Έκθεση για τη Γαστρονομία (EXPOGAST) που θα διεξαχθούν από 24 Νοεμβρίου 28 Νοεμβρίου 2018, στο Luxexpo The Box στο Λουξεμβούργο», προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24% (24.800,00 €) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής προσφορά.Η προϋπολογισθείσα αξία της παροχής…
Διακήρυξη δημοσίου ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο “Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης, διαμόρφωσης και εξοπλισμού εκθεσιακού χώρου για τη συμμετοχή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας στις Εκθέσεις α) FRUIT LOGISTICA, β) PRODEXPO, γ) PROWEIN, δ) SUMMER FANCY FOOD SHOW και ε) ANUGA, έτους 2019», προϋπολογισμού διακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων εβδομήντα δύο ευρώ και είκοσι οχτώ λεπτών συμπ. ΦΠΑ 24% (223.072,28 €) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής προσφορά καθώς και έγκριση των όρων της προκήρυξης του διαγωνισμούΗ Προϋπολογισθείσα Δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα επτά ευρώ (179.897…
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών για την εκπαίδευση και επιμόρφωση στο πλαίσιο της υλοποίησης των πιλοτικών εφαρμογών για κοινωνικές επιχειρήσεις και δικαιούχους στο πλαίσιο του έργου “Cross border Action Plan for the Development and Operation of an Executive Mechanism for the Support and Promotion of Social Entrepreneurship in the context of the Social Economy and Social Innovation” με ακρωνύμιο Action Plan for Social Entrepreneurship του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020» προϋπολογισμού 31.800,00€ (Αφορά υπηρεσίες εκπαίδευσης όπου δε λογίζεται ΦΠΑ) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.…
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη βιώσιμη κινητικότητα προς τους φορείς και τους πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του έργου “REFORM”- “Integrated REgional Action Plan For Innovative, Sustainable and LOw CaRbon Mobility”» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG EUROPE», προϋπολογισμού 27.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 761/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΤΑ για διενέργεια διαγωνισμού, καθώς και την υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ. 2206/2018 Απόφαση του…
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Υποστήριξη του ΠΤΑ ΚΜ για το σχεδιασμό, την παραγωγή και αναπαραγωγή του έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού πληροφόρησης του Έργου Cult-RInG», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “CULTRING”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «INTERREG EUROPE 2014-2020». Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποιεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για το σχεδιασμό, την παραγωγή και αναπαραγωγή του έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού πληροφόρησης του Έργου Cult-RInG», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “CULTRING”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «INTERREG EUROPE 2014-2020»,…
Διακήρυξη δημοσίου ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των, για την επιλογή οικονομικού φορέα για την «Προμήθεια Κινητού Συστήματος Αρθρωτής Αντιπλημμυρικής προστασίας» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Flood Protection - Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» προϋπολογισμού 730.000,00 με ΦΠΑ και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.Η προϋπολογισθείσα αξία της προμήθειας του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων ογδόντα οχτώ χιλιάδων εφτακοσίων εννιά ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτών (588.709,68 €) πλέον του νόμιμου Φ.Π.Α.,…
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για τέσσερις (4) συμβάσεις  μίσθωσης έργου για την γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης 8 έργων που υλοποιούνται από το ΠΤΑ ΚΜ (αριθμός πρόσκλησης ττ 870/18-04-2018) Πατήστε στο σχετικό link για το αντίστοιχο Πρακτικό/Πίνακα κατάταξης Πρακτικό / πίνακας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού του έργου HIGHER Πρακτικό / πίνακας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού του έργου CULT-RING Πρακτικό / πίνακας ΠΕ Μηχανικών των έργων CESME, TOCULTER και  FLOOD PROTECTION Πρακτικό / πίνακας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού των έργων ACTION PLAN FOR SOCIAL ENTREPRENEURHIP, ACCESS TO HERITAGE, WE CROSS BORDERS και TOCULTER
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών εμπειρογνώμονα/ συμβούλου για την Ανάπτυξη Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την βελτίωση των εργαλείων πολιτικής της ΠΚΜ  και του ΠΤΑ ΚΜ, προϋπολογισμού 53.516,13 € πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 738/2018 (122/20-03-2018 Συνεδρίαση) Aπόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΤΑ για διενέργεια διαγωνισμού, καθώς και την υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ 1063/03-05-2018 Απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει: Συνοπτικό Διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 18η Μαΐου  2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, για την επιλογή αναδόχου για το…
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη: μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού) για τη γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου HIGHER, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας «INTERREG EUROPE», μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού) για τη γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου CULT-RING, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας «INTERREG EUROPE», μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου (ΠΕ Μηχανικών) για την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης των έργων CESME,…