ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προκηρύξεις

Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τη διακήρυξη για την ανάθεση της παροχής της υπηρεσίας «Τεχνική Υποστήριξη για την διαχείριση του έργου “Flood Protection-Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα “INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020” (E.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:52338) Αίτημα παροχής διευκρινήσεων... Έγγραφο παροχής διευκρινήσεων του Π.Τ.Α. Κ.Μ...
Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τη διακήρυξη για την ανάθεση της παροχής της υπηρεσίας «Τεχνική Υποστήριξη για την διαχείριση του έργου “Flood Protection-Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα “INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020” (E.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:52338)   Αίτημα παροχής διευκρινήσεων...Έγγραφο παροχής διευκρινήσεων του Π.Τ.Α. Κ.Μ...
  Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Τεχνική Υποστήριξη για τη διαχείριση του έργου “Flood Protection” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» Έχοντας υπόψη την υπ'αριθμ. 768/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Κ.Μ. καθώς και την με αριθμό πρωτ. απόφαση του Προέδρου του Π.Τ.Α. Κ.Μ., το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την  11η Απριλίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Τεχνική Υποστήριξη για τη διαχείριση του έργου “Flood Protection - Cross Border Planning and Infrastructure Measures for…
ΣΧΕΤ.: Το από 1012/02-03-2018 έγγραφο σας το οποίο έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου Π.Τ.Α. Κ.Μ. 483/05-03-2018. Αίτημα παροχής διευκρινήσεων...Έγγραφο παροχής διευκρινήσεων του Π.Τ.Α. Κ.Μ...
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης διαχείρισης, οργάνωσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ΠΚΜ και του ΠΤΑ ΚΜ, προϋπολογισμού 42.016,13 € πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 730/2018 (121/26-01-2018 Συνεδρίαση) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΤΑ για διενέργεια διαγωνισμού, καθώς και την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 149/23-02-2018 Απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει:Συνοπτικό Διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 9η Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Cross Border Action Plan for the Development…
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης με σκοπό τη βελτίωση των ρυπογόνων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) της ΠΚΜ και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, προϋπολογισμού 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 715/2017 (117/29-09-2017 Συνεδρίαση) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΤΑ (ΑΔΑ:6ΔΟ8ΟΠΠΓ-Λ3Ε), καθώς και την υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ. 2933/21-12-2017 Απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει: Συνοπτικό Διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 8η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30, για την επιλογή αναδόχου για το έργο…
Πίνακας CULT-RING Π.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ (Ορθή Επανάληψη)...
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για τη σύναψη μίσθωσης έργου για την γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης των έργων REFORM, RUMORE, BIOREGIO και CULT-RING (αριθμός πρόσκλησης ττ 2206/03-10-2017) Πατήστε στο σχετικό link για το αντίστοιχο Πρακτικό/Πίνακα κατάταξης Πρακτικό/Πίνακας BIOREGIO ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πρακτικό/Πίνακας CULT-RING ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πρακτικό/Πίνακας REFORM ΠΕ MHXANIKΩΝ Πρακτικό/Πίνακας CULT-RING ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πρακτικό/Πίνακας RUMORE ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης των έργων BIOREGIO, CULT-RING, REFORM και RUMORE που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας «INTERREG EUROPE», στα οποία το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει ως εταίρος. Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΤΑ ΚΜ (www.rdfcm.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα http://sites.diavgeia.gov.gr/ptakm   την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017 και ώρα…
Έχοντας υπόψη τις υπ’ αριθμ. 696/27-03-2017 και υπ’ αριθμ. 700/2017 Αποφάσεις του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ , καθώς και την υπ’ αριθμ. πρωτ.: τ.τ. 1623/29-09-2017 Απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Ανάπτυξη βάσης δεδομένων – Μητρώο επιχειρήσεων φυτικής – ζωϊκής παραγωγής και μεταποίησης προϊόντων αγροδιατροφικού τομέα της ΠΚΜ», προϋπολογισμού 59.500,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, δηλαδή συνολικού προϋπολογισμού 73.780,00 € και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται καθημερινά από τις 3 Οκτωβρίου με καταληκτική…