Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει ως εταίρος στο έργο CITISYSTEM, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg Europe 2021-2027.  Το έργο CITISYSTEM προωθεί τη βιολογική κυκλική οικονομία και επικεντρώνεται στην κυκλοφορία των υλικών, των τροφίμων και των ενεργειακών ροών στο αστικό περιβάλλον. Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση των αντίστοιχων πολιτικών για την τόνωση της χρήσης, της κυκλοφορίας και της ανάκτησης των βιολογικών πόρων και στην προώθηση μιας συστημικής αλλαγής σε αστικό επίπεδο. Για το σκοπό αυτό, θα πραγματοποιηθούν δραστηριότητες μάθησης και ανταλλαγής εμπειριών τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διαπεριφερειακό επίπεδο (μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ) με τη συμμετοχή εταίρων και ενδιαφερομένων του έργου.

Το πρώτο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) το έργου δημοσιεύεται ενισχύοντας την προσπάθεια του εταιρικού σχήματος να υποστηρίξει τις πόλεις σε μία βιώσιμη συστημική αλλαγή. Καθώς τα βιολογικά απόβλητα είναι μια από τις μεγαλύτερες ροές υλικών στις ευρωπαϊκές πόλεις, κεντρικό μέλημα αποτελεί η αξιοποίηση της βιομάζας με κυκλικό τρόπο.

Σύμφωνα με την ιεραρχία των αποβλήτων, μετά την πρόληψη, προτιμότερες επιλογές για τη διαχείριση των αποβλήτων είναι η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η χρήση ενέργειας. Παρ’ όλ’ αυτά, απορρίπτεται αρκετά μεγάλη ποσότητα απορριμμάτων βιολογικής βάσης. Τα βιοαπόβλητα έχουν μεγάλες δυνατότητες να συμβάλλουν στην κυκλικότητα, παρέχοντας πολύτιμα υλικά βελτίωσης του εδάφους, λιπάσματα και βιοαέριο. Με ποσοστό 34%, τα βιοαπόβλητα είναι το μεγαλύτερο μεμονωμένο συστατικό των αστικών απορριμμάτων στην ΕΕ. Συνεπώς, η ανακύκλωση βιοαποβλήτων είναι το κλειδί για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για ανακύκλωση του 65% των αστικών απορριμμάτων έως το 2035.

Πολύτιμοι πόροι υλικών, ενέργειας αλλά και για διατροφής χάνονται λόγω της υποχρησιμοποίησης βιολογικών πόρων, π.χ. των βιοαποβλήτων που καταλήγουν στα μικτά αστικά απόβλητα. Η σημασία της υποστήριξης της χρήσης και της κυκλοφορίας των υλικών με βάση τα βιολογικά προϊόντα σε βρόχους θρεπτικών ουσιών και ενέργειας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Οι εμπλεκόμενοι εταίροι του έργου μοιράζονται την επιθυμία να αναπτύξουν κυκλική οικονομία βασισμένη στα βιολογικά απόβλητα, σε επίπεδο συστήματος και ενδιαφερομένων μερών στις πόλεις. Οι συστημικές λύσεις περιλαμβάνουν αποτελεσματικούς και καινοτόμους τρόπους οργάνωσης των πολιτικών για την υποστήριξη της κυκλικής οικονομίας βιολογικών αποβλήτων, την κυκλοφορία βιολογικών πόρων, τη χωριστή συλλογή και επεξεργασία βιολογικών αποβλήτων, καθώς και την πιο αποτελεσματική χρήση αυτών.

Μπορείτε να βρείτε το 1ο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) του έργου CITISYSTEM στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://interregeurope.eu/citisystem/news-and-events/news/the-1st-newsletter-of-the-citisystem-project-is-out.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο CITISYSTEM μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: https://www.interregeurope.eu/citisystem. Σύντομα θα ενημερωθείτε και για τη δυνατότητα εγγραφής στο Newsletter του έργου, ώστε να λαμβάνετε άμεσα τις εξελίξεις στον τομέα της βιοοικονομίας.

 

The CITISYSTEM project publishes its first Newsletter

The Regional Development Fund of Central Macedonia participate as partner at the CITISYSTEM project, which is co-funded by the European Interregional Cooperation Programme Interreg Europe 2021-2027.  The CITISYSTEM project promotes the bio circular economy and focuses on the circulation of materials, nutrients and energy flows in the urban environment. The project aims to improve the respective policies to stimulate the utilisation, circulation and recovery of biological resources and to foster a systemic change on the city-level. To this end, learning and experience exchange activities will be carried out both at regional and inter-regional (between EU regions) level with the participation of project partners and stakeholders.

The project’s 1st Newsletter is published, reinforcing the partnership’s effort to support cities in a biobased sustainable systemic change. Biobased waste is one of the largest material flows in European cities, thus a central concern is how to utilise biomass in a circular way.

According to the waste hierarchy, after prevention; re-use, recycling, and energy use are the preferred options, however, quite a large amount of biobased waste is disposed. Biowaste has a high potential for contributing to circularity, delivering valuable soil-improving materials, fertiliser, and biogas. With a share of 34%, biowaste is the largest single component of municipal waste in the EU. Recycling of biowaste is key to meeting the EU target to recycle 65% of municipal waste by 2035. Valuable resources for both material, energy and nutrition are lost through under-utilisation of bioresources, e.g., biowaste disposed of in the mixed municipal waste.

The importance of supporting the utilisation and circulation of biobased materials in nutrient and energy loops is more important than ever. Involved project partners share the desire to develop biobased circular economy on system and stakeholder levels in cities. Systemic solutions include effective and innovative ways to organise the policies to support circular biobased economy, circulation of bioresources, separate biowaste collection and processing, as well as the most effective utilisation of biowaste.

You may find the 1st Newsletter of the CITISYSTEM project at the following link: https://interregeurope.eu/citisystem/news-and-events/news/the-1st-newsletter-of-the-citisystem-project-is-out.

More information about the CITISYSTEM project can be found on the website: https://www.interregeurope.eu/citisystem. Soon you will be informed about the possibility of signing up for the project’s Newsletter, so that you can have access to the latest updated in the field of bioeconomy.