Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

 

 

Στην 3η διαπεριφερειακή συνάντηση των εταίρων του έργου CITISYSTEM συμμετείχε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το έργο CITISYSTEM, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg Europe, προωθεί την κυκλική βιοοικονομία και επικεντρώνεται στην κυκλοφορία των υλικών, των τροφίμων και των ενεργειακών ροών στο αστικό περιβάλλον. Το έργο στοχεύει στη βελτίωση των εφαρμοζόμενων πολιτικών για την τόνωση της χρήσης, της κυκλοφορίας και της ανάκτησης των βιολογικών πόρων καθώς και στην προώθηση μιας συστημικής αλλαγής σε αστικό επίπεδο. Με αυτούς τους στόχους πραγματοποιούνται δραστηριότητες μάθησης και ανταλλαγής εμπειριών τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διαπεριφερειακό επίπεδο (μεταξύ των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), με τη συμμετοχή εταίρων και εμπλεκομένων φορέων του έργου.

Επικεφαλής εταίρος του έργου “CITISYSTEM” είναι το LAB-Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών από την Φινλανδία, το οποίο εξειδικεύεται στην καινοτομία, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στους τομείς της κυκλικής οικονομίας, του σχεδιασμού και της υγείας.

Την τρίτη συνάντηση των εταίρων του έργου “CITISYSTEM” διοργάνωσε και φιλοξένησε τον περασμένο Απρίλιο η πόληMechelen του Βελγίου, που αποτελεί έναν από τους εταίρους του έργου. Η πόλη του Mechelen ακολουθεί μια ενιαία στρατηγική ώστε να μετασχηματιστεί σε μία κλιματικά ουδέτερη και κυκλική πόλη, με ανάπτυξη που μπορεί να αποσυνδεθεί από τη χρήση των πόρων στοχεύοντας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των υλικών κατά 30% έως το 2030.

Στην τρίτη συνάντηση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι του εταιρικού σχήματος του έργου “CITISYSTEM” , μεταξύ των οποίων και εκπρόσωποι του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, εκπρόσωποι των Αρχών Χάραξης Πολιτικής, μεταξύ των οποίων και εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και εκπρόσωποι των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων.

Κατά την πρώτη μέρα της συνάντησης παρουσιάστηκε από εκπροσώπους της πόλης του Mechelen το σχέδιο δράσης που εφαρμόζεται, ώστε το Mechelen να γίνει μια κλιματικά ουδέτερη πόλη, με ιδιαίτερη έμφαση στους κλειστούς βρόγχους τροφίμων και στην προώθηση της κυκλικής βιοοικονομίας. Αναλύθηκαν ιδιαίτερα οι περιφερειακές πολιτικές για την υποστήριξη της κομποστοποίησης σε κοινοτικό επίπεδο και την προώθησή της στην εκπαίδευση, μέσω οργανωμένης σχολικής εκστρατείας. Επίσης, αναφέρθηκαν εκτενώς οι καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στο Mechelen με στόχο τη διάδοση της εφαρμογής της κομποστοποίησης στο σπίτι και στη γειτονιά. Όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε ένα εργαστήριο σχετικά με τις προκλήσεις που παρουσιάζονται σε κοινοτικό επίπεδο για τη συλλογή οργανικών οικιακών αποβλήτων. Οι εκπρόσωποι των εταίρων είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την τρέχουσα κατάσταση διαχείρισης στον τομέα της κυκλικής οικονομίας και την πρόοδο ανάπτυξης των εργαλείων χάραξης πολιτικής σε κάθε Περιφέρεια. Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας ολοκληρώθηκε με επίσκεψη μελέτης στην πόλη του Mechelen και ιδιαίτερα στα σημεία όπου εφαρμόζεται κομποστοποίηση σε επίπεδο γειτονιάς με τη συμμετοχή των κατοίκων.

Την επόμενη ημέρα πραγματοποιήθηκε η κεντρική συνάντηση των εκπροσώπων των εταίρων του έργου, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε διεξοδικά η πρόοδος των δράσεων του έργου και αναλύθηκαν τα επόμενα βήματα. Οι εταίροι συζήτησαν για τη διοργάνωση του επόμενου διαδικτυακού σεμιναρίου που θα υλοποιηθεί στις 21-05-2024 με τίτλο «Enhancingstakeholdercooperationinsupportingcommunitiestodevelopbiobasedcirculareconomy» και με θέμα τη βελτίωση του επιπέδου συνεργασίας μεταξύ των εταίρων με στόχο την αποτελεσματική υποστήριξη των κοινοτήτων στην ανάπτυξη των κυκλικής βιοοικονομίας. Στη συνέχεια, με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των εμπλεκομένων φορέων και των συνεργαζόμενων Αρχών Χάραξης Πολιτικής, έγινε παρουσίαση των καλών πρακτικών που έχουν ήδη αναδειχθεί στο πλαίσιο του έργου σε κάθε Περιφέρεια και έχουν συμπεριληφθεί στην αντίστοιχη πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg Europe.

https://www.interregeurope.eu/citisystem/good-practices

Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάστηκε ως Καλή Πρακτική το Πρόγραμμα συλλογής Bιοαποβλήτων «Καφέ Κάδος», https://fodsakm.gr/kafekados

που υλοποιείται από τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (Φο.Δ.Σ.Α. ΚΜ).

Ακολούθησε γόνιμη συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων σχετικά με τις καλές πρακτικές, τον αντίκτυπό τους μέχρι τώρα και τη δυνατότητα εφαρμογής τους και σε άλλες πόλεις και Περιφέρειες.

Στη συνέχεια της δράσης έγινε η παρουσίαση της Περιφερειακής πολιτικής για την στήριξη της βιοοικονομίας στην περιοχή της Φλαμανδίας (βόρεια περιοχή του Βελγίου), με ιδιαίτερη μνεία στο ρόλο της πόλης του Mechelen προς αυτήν την κατεύθυνση. Στο τέλος της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν σε αγορά με καινοτόμα προϊόντα βιολογικής προέλευσης (τρόφιμα-υφάσματα-κατασκευές), όπου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη διαδικασία παραγωγής τους, καθώς και σχετικές παρουσιάσεις.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο “CITISYSTEM” οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του έργου https://www.interregeurope.eu/citisystem και

στο X (Twitter)

English:

The Regional Development Fund of Central Macedonia (RDFCM) participated in the 3rd interregional meeting of the CITISYSTEM project partners on behalf of the Region of Central Macedonia.

The CITISYSTEM project, cofounded by the European Program Interreg Europe, promotes the circular bioeconomy and focuses on the circulation of materials, food and energy flows in the urban environment. The project aims to improve the respective policies to stimulate the use, circulation and recovery of biological resources and to promote a systemic change at the urban level. To this end, learning and experience sharing activities are carried out both at regional and interregional level (between EU regions) with the participation of project partners and stakeholders.

The Lead Partner of the project is LAB-University of Applied Sciences, which is specialized in innovation, focusing among others in the areas of circular economy, design and health.

The third CITISYSTEM partners’ meeting was organised and hosted last April by the city of Mechelen, Belgium, one of the project partners. The city of Mechelen is following an integrated strategy to transform itself into a climate-neutral and circular city, with development that can be decoupled from resource use, aiming to reduce the environmental footprint of materials by 30% by 2030.

The third meeting was attended by representatives of the “CITISYSTEM” project partnership, including representatives of the Regional Development Fund of Central Macedonia, representatives of the Associated Policy Authorities, including a representative of the Region of Central Macedonia, as well as representatives of other stakeholders.

On the first day of the meeting, representatives of the city of Mechelen presented the action plan implemented to make Mechelen a climate-neutral city, with a special focus on closed food loops and the promotion of the circular bioeconomy. Regional policies to support composting at community level and to promote it in education through an organized school campaign were particularly analyzed. Good practices implemented in Mechelen to spread the implementation of composting at home and in the neighborhood were also extensively reported. All participants took part in a workshop on the challenges presented at community level for the collection of organic household waste. Partner representatives had the opportunity to present the current situation in the circular economy sector and the progress in the development of policy instruments in each Region. The programme of the first day was concluded with a study visit to the city of Mechelen and in particular to the places where composting is implemented at the neighborhood level with the participation of residents.

The next day, the main meeting of the project partners’ representatives took place, during which the progress of the project’s actions was presented in detail and the next steps were analyzed. The partners discussed about the organization of the next webinar to be implemented on 21-05-2024 entitled “Enhancing stakeholder cooperation in supporting communities to develop biobased circular economy” and on the topic of improving the level of cooperation between the partners in order to effectively support communities in the development of the circular bioeconomy. Afterwards, with the participation of the representatives of the stakeholders and the Associated Policy Authorities, a presentation of the good practices that have already emerged in the framework of the project in each Region and have been included in the respective platform of the Interreg Europe Programme was held.

For the Region of Central Macedonia the following was presented as Good Practice  Bio-waste collection programme «KAFE KADOS» implemented by the Regional Association of Solid Waste Management Agencies of Central Macedonia (FoDSA CM).

This was followed by a fruitful discussion among the participants on the good practices, their impact so far and their potential for implementation in other cities and regions.

The action was followed by a presentation of the regional policy to support the bioeconomy in the Flemish region (northern region of Belgium), with a special reference to the role of the city of Mechelen in this direction. At the end of the event, the participants were guided to a market with innovative products of organic origin (food-fabric-manufactures), where they had the opportunity to follow the production process and to watch the presentations.

More information about the CITISYSTEM project can be found on the project website https://www.interregeurope.eu/citisystem and on X (Twitter) https://twitter.com/CITISYSTEMeu

You can also subscribe to the CITISYSTEM project newsletter CITISYSTEM Newsletter.